Študijný program bakalárskeho štúdia

Názov študijného programu:

Ekonomika a manažment podnikania*

Zamerania:

Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo

Manažment startupov

Študijný odbor:

Ekonomika a manažment podniku

Stupeň vysokoškolského štúdia:

I. – bakalárske štúdium

Forma štúdia:

denná/externá

Štandardná dĺžka štúdia:

3 akademické roky

Počet kreditov potrebných na  skončenie štúdia:

180 kreditov

Udeľovaný akademický titul:

bakalár (Bc.)

* študijný program je možne študovať aj bez zamerania


Absolventi môžu vykonávať funkcie určené pre podnikových ekonómov so znalosťami základných ekonomických a manažérskych väzieb fungovania podniku a sú pripravení riešiť menej náročné ekonomické rozhodovacie problémy, ako aj vykonávať ekonomické manažérske funkcie na nižšom a strednom stupni riadenia podniku.

Dokážu analyzovať ekonomické javy v podniku a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Sú spôsobilí riešiť stredne náročné úlohy na rôznych manažérskych funkciách na nižšom a strednom stupni riadenia podniku, a to najmä z oblastí kalkulácií, rozpočtov, manažmentu výroby, plánovania a organizovania podnikového procesu. Majú znalosti z oblasti národohospodárskych a podnikovo-hospodárskych disciplín, práva, medzinárodného obchodu, marketingu, financií, účtovníctva, matematiky, štatistiky a informatiky. Manažérske uplatnenie nájdu najmä v malých a stredných podnikoch. Uplatnia sa v rôznych typoch podnikov v súkromnom aj verejnom sektore. Majú odborné komunikačné zručnosti z cudzích jazykov, preto sa uplatnia aj v medzinárodnom ekonomickom prostredí, ako sú napr. spoločné podniky so zahraničnou účasťou, priamo v zahraničných firmách a pod.


Všeobecná charakteristika študijného odboru

Študijný program „Ekonomika a manažment podnikania“ je zaradený do študijného odboru „Ekonomika a manažment podniku“. Tento študijný odbor patrí do sústavy študijných odborov spravovaných Ministerstvom školstva SR pod poradovým číslom 3.3.16 a tvorí oblasť poznania (§ 50, ods.1 Zákona č. 131/2002 Z. z.), v ktorej absolvent študijného programu (§ 51, ods. 1 Zákona č. 131/2002 Z. z.) nadobudne profesionálnu spôsobilosť (kompetenciu) vykonávať svoje pôvodné povolanie alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Študijný odbor „Ekonomika a manažment podniku“ sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr., zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

  • prvom stupni bakalárskeho štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky;
  • druhom stupni inžinierskeho štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou 2 roky. Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore „Ekonomika a manažment podniku“ alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore. Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom odbore, možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia až 3 roky;
  • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.).


Absolventi študijného odboru „Ekonomika a manažment podniku“ sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa vzdelania („Bc.“) funkcie určené pre podnikových ekonómov so znalosťami základných ekonomických a manažérskych väzieb fungovania podniku a pripravených riešiť menej náročné ekonomické rozhodovacie problémy. Sú schopní vykonávať stredné ekonomické manažérske funkcie na nižšom a strednom stupni riadenia podniku.

Po úspešnom ukončení štúdia v tomto študijnom odbore na fakulte jeho absolventi budú môcť podľa platných predpisov pokračovať štúdiom na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania v rámci študijného odboru „Medzinárodné podnikanie“ podľa študijného programu „Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania“.

Po absolvovaní druhého stupňa (inžinierske, resp. magisterské štúdium), v ktorom dosiahnu titul „Ing.“, sú absolventi školy s profilom podnikového manažéra schopní riešiť zložité ekonomické a manažérske rozhodovacie problémy podniku. Disponujú znalosťami potrebnými na vedenie tímov pracovníkov a samostatné riadenie veľkých projektov. Sú schopní formulovať podnikovú politiku a stratégiu, vykonávať vrcholové manažérske funkcie v podniku ako manažéri univerzalisti, alebo špecialisti.

Po absolvovaní tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania v tomto študijnom odbore („PhD.“ - philosophiae doctor) ovládajú vedecké metódy skúmania a riešenia problémov podnikovej ekonomiky a manažmentu. Majú znalosti potrebné na tvorivé rozvíjanie metód manažmentu podniku v prospech jeho ekonomiky. Sú schopní vykonávať funkcie spojené so strategickým rozhodovaním o dlhodobom smerovaní podniku. Uplatnia sa na výskumných pracoviskách, ktoré hľadajú nové teoretické poznatky ako základ pre riešenie problémov hospodárskej praxe.

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 

 Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám:

Súbory na stiahnutie

 
Naspäť hore