Študijný program doktorandského štúdia

Názov študijného programu:

Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Študijný odbor:

Medzinárodné podnikanie

Stupeň vysokoškolského štúdia:

III. – doktorandské štúdium

Forma štúdia:

denná, externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denné – 3 akademické roky
externé – 5 akademických rokov

Počet kreditov potrebných na  skončenie štúdia:

180 kreditov

Udeľovaný akademický titul:

„philosophiae doctor“ (PhD.)

Predpokladá sa, že absolventi tretieho stupňa vzdelávania sú vysoko kvalifikovanými, profesijne všestranne pripravenými odborníkmi, ktorí po ukončení štúdia nadobudnú najvyššiu profesionálnu úroveň. Uplatnenie nachádzajú nielen vo vedeckej práci na univerzitách, vo výskumných tímoch, v  rôznych spoločenských a verejných organizáciách, ale aj ako špičkoví odborníci vo firmách, finančných inštitúciách a obchodných organizáciách. Uplatnenie sa predpokladá v medzinárodných organizáciách, zahraničných firmách a zastúpeniach, ako aj joint ventures, verejnej správe, vládnych inštitúciách a pod.

Teoretické vedomosti
Absolventi tretieho stupňa študijného odboru „Medzinárodné podnikanie“:
· majú hlboké vedecké poznatky, analyzujú spoločensko-ekonomické, makro- a mikroekonomické súvislosti,
· formulujú v  praxi reálne využiteľné prístupy k riešeniu problémov v oblasti medzinárodného podnikania.

 

 Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám:

Súbory na stiahnutie

 
Naspäť hore