Kreditový systém štúdia

Štúdium na Fakulte masmédií PEVŠ sa v plnom rozsahu realizuje v kreditovom systéme. Kreditový systém štúdia umožňuje hodnotiť študentovu záťaž spojenú s absolvovaním predmetov v súlade s pravidlami obsiahnutými v študijnom programe, podporuje mobilitu študentov a poskytuje im možnosť podieľať sa na tvorbe svojho študijného plánu podľa pravidiel študijného programu.

Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je 60 kreditov (kredit = ECTS). Podmienkou zápisu do vyššieho ročníka je získanie minimálne 40 kreditov za absolvovanie študijných jednotiek v akademickom roku štúdia.

Pri bakalárskom štúdiu v dennej i externej forme je za tri roky potrebné získať 180 kreditov na riadne skončenie štúdia. Pri magisterskom štúdiu v dennej i externej forme je za dva roky potrebných 120 kreditov na riadne skončenie štúdia. Pri doktorandskom štúdiu je potrebné získať za tri roky (v dennej forme štúdia) a za štyri roky (v externej forme štúdia) 180 kreditov na riadne ukončenie štúdia. Ďalšími podmienkami sú úspešné absolvovanie povinných predmetov, zapísaných
povinne voliteľných a výberových predmetov, ako aj vykonanie štátnych skúšok, spojených s obhajobou záverečnej práce (pri bakalárskom štúdiu), diplomovej práce (pri magisterskom štúdiu) a dizertačnej práce (pri doktorandskom štúdiu).

Študent získava kredity úspešným absolvovaním predmetu, najčastejšie vykonaním skúšky. K dispozícii má jeden riadny a jeden opravný termín (bez povinnosti úhrady skúšobného poplatku). Prípadné ďalšie opravné skúšobné termíny môže absolvovať do konca príslušného skúškového
obdobia za stanovený skúšobný poplatok.

V prípade, ak študent neabsolvoval skúšku z povinného predmetu ani v skúšobných termínoch skúškového obdobia nasledujúceho semestra v príslušnom akademickom roku, je povinný si tento predmet zapísať znova (prenos). Ak študent nebol úspešný na skúške z povinne voliteľného alebo
výberového predmetu, je povinný si predmet zapísať opätovne alebo si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných alebo výberových predmetov náhradný predmet. Štúdium takto zapísaného povinne voliteľného alebo výberového predmetu sa posudzuje ako štúdium predmetu opakovane zapísaného (prenos).

 
Naspäť hore