Profil absolventov

Absolventi študijného odboru „Ekonomika a manažment podniku“ bakalárskeho stupňa vysokoškolského vzdelávania dokážu analyzovať ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolí a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Sú spôsobilí riešiť stredne náročné úlohy na rôznych manažérskych funkciách na nižšom a strednom stupni riadenia podniku, a to najmä z oblastí kalkulácií, rozpočtov, manažmentu výroby, plánovania a organizovania podnikového procesu. Majú tiež znalosti z oblasti národohospodárskych a podnikovo-hospodárskych disciplín, práva, medzinárodného obchodu, marketingu, financií, účtovníctva, matematiky, štatistiky a informatiky. Manažérske uplatnenie nájdu najmä v malých a stredných podnikoch. Uplatnia sa v rôznych typoch podnikov v súkromnom aj verejnom sektore. Vzhľadom na odborné komunikačné zručnosti z cudzích jazykov sa dobre uplatnia aj v medzinárodnom ekonomickom prostredí ako sú napr. spoločné podniky so zahraničnou účasťou, priamo v zahraničných firmách a pod.

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore „Medzinárodné podnikanie“ sú pripravovaní na to, aby boli schopní na potrebnej profesionálnej úrovni vykonávať všetky výkonné, príp. manažérske funkcie v predmetnej oblasti. Obsah i charakter ich štúdia im umožňuje získať rozsiahle vedomosti a osobné odborné predpoklady kompetentne riešiť konkrétne úlohy zadávané hospodárskou praxou i reálnym ekonomickým životom s potrebnou mierou tvorivosti a samostatnosti.
Získané profesionálne návyky a schopnosti tímovej práce predurčujú absolventov študijného odboru na riadiacu prácu, postupne na všetkých stupňoch riadenia. Profil absolventov odboru „Medzinárodné podnikanie“ vychádza z vecných a systémových predpokladov úspešného zvládnutia komplexu všeobecnejších vedomostí najmä zo svetovej ekonomiky, medzinárodného obchodu, stratégie a taktiky medzinárodného podnikania, medzinárodného marketingu, tendencií vývoja konkrétnych medzinárodných trhov podľa jednotlivých komodít.

S rastúcou internacionalizáciou podnikania rastie aj význam medzinárodných logistických systémov v najširšom slova zmysle. Preto sú absolventi špecializácie medzinárodné podnikanie aj vysoko kvalifikovanými ekonomickými odborníkmi schopnými analyzovať, hodnotiť a tvorivo riešiť alternatívne spôsoby organizácie a riadenia medzinárodných logistických systémov, zvládnuť štruktúru sieťových vzťahov a procesov v medzinárodnej logistike.

Rovnako významnou súčasťou úspešného uplatnenia absolventov tohto odboru v praxi je ich príprava na zvládnutie konkrétnej zahraničnoobchodnej (komerčnej) praxe v závislosti od náplne činnosti a komodity, ktorá je predmetom tejto praxe. Po absolvovaní štúdia ovládajú techniky zahraničnoobchodných operácií, medzinárodných platobných a finančných operácií, sú oboznámení s domácou a zahraničnou legislatívou a právnymi úpravami.

Nakoľko sa časť štúdia na fakulte realizuje v cudzom jazyku (na druhom stupni na Fakulte ekonómie a podnikania výučba predmetov zahraničnými lektormi prebieha bez jazykového prekladu), alebo aj v zahraničí, absolventi budú schopní na potrebnej profesionálnej úrovni vykonávať svoju prácu v medzinárodnom prostredí, medzinárodných organizáciách, inštitúciách a vo firmách pôsobiacich v tomto prostredí. K rozhodujúcim schopnostiam a zručnostiam okrem uvedených možno ďalej zaradiť tvorivosť, schopnosť viest’ ľudí, samostatnosť, schopnosť koordinácie, cieľavedomosť, podnikavosť, predvídavosť, prispôsobivosť, ale i zmysel pre osobnú zodpovednosť a ďalšie.

Absolventi študijného odboru „Medzinárodné podnikanie“ doktorandského štúdia je koncipovaný súborom odborných poznatkov a znalostí z oblasti medzinárodného podnikania. Sústreďuje sa predovšetkým na skúmanie zložitých súvzťažností dotýkajúcich sa vývoja medzinárodného podnikateľského prostredia a adaptačných procesov firiem a podnikov. Skutočnosť, že predmetom vedeckého skúmania je svojím obsahom interdisciplinárna oblasť ekonomiky, podliehajúca neustálym vývojovým zmenám, si vynucuje veľmi pružnú vnútornú reagenciu v tvorbe obsahu tohto stupňa štúdia. Predpokladá sa, že absolventi tretieho stupňa vzdelávania sú vysoko kvalifikovanými, profesijne všestranne pripravenými odborníkmi, ktorí úspešným ukončením tohto štúdia nadobudnú najvyššiu úroveň v predmetnej problematike. Svoje uplatnenie nachádzajú nielen v oblasti vedeckej práce na univerzitách, vo výskumných tímoch alebo v činnosti rôznych spoločenských a verejných organizácií, ale aj ako špičkoví odborníci vo firmách, finančných inštitúciách a obchodných organizáciách. Osobitné uplatnenie sa predpokladá v rôznych medzinárodných organizáciách, zahraničných firmách a zastúpeniach, ako aj joint ventures, vo verejnej správe, vládnych inštitúciách a pod.

a) Teoretické vedomosti
Absolventi tretieho stupňa študijného odboru „Medzinárodné podnikanie“:

  • nadobúdajú vedecké poznatky v predmetnej oblasti, erudovane analyzujú spoločenskoekonomické, makro- a mikroekonomické súvislosti,
  • formulujú odôvodnené a v praxi reálne využiteľné prístupy k riešeniu problémov v oblasti medzinárodného podnikania.

 

Z uvedeného dôvodu sa doktorandské štúdium orientuje na získavanie poznatkov z týchto odborných okruhov: Svetová ekonomika a jej globalizácia; Medzinárodný obchod a jeho teritoriálnotovarové aspekty; Medzinárodný platobný styk a Medzinárodné menové vzťahy; Adaptačné procesy podnikateľskej sféry na vývoj vo vonkajšom ekonomickom prostredí; Konkurenčné výhody a ich úloha v ekonomike.

b) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolventi tretieho stupňa odboru „Medzinárodné podnikanie“:

  • si osvojujú zásady práce a jej organizácie v oblasti vedy a výskumu, schopnosť analyzovať ekonomické problémy a formulovať ich možné riešenia, tímovú prácu, schopnosť kvalifikovane obhajovať svoje návrhy na riešenie konkrétnych ekonomických situácií, navrhovať strategické riešenia zohľadňujúce makro a mikroekonomické súvislosti a iné,
  • rozvíjajú študijný odbor „Medzinárodné podnikanie“ a jeho jednotlivé aspekty v oblasti jeho vedeckovýskumného zázemia, ako aj v oblasti jeho realizačného inštrumentária.

 

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 

 Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám:

 
Naspäť hore