Inžinierske štúdium

Na inžinierskom štúdiu Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania získate dôležité a žiadané profesionálne zručnosti a odborné predpoklady potrebné na vykonávanie všetkých výkonných a manažérskych funkcií. Obsah i charakter štúdia vám dajú rozsiahle vedomosti. Odborné predpoklady z vás urobia odborníka kompetentného riešiť konkrétne úlohy zadávané hospodárskou praxou i reálnym ekonomickým životom s potrebnou mierou tvorivosti a samostatnosti nie len doma, ale v rámci celej Európskej únie.

Dnešné požiadavky kladú dôraz na multiligválnosť. Preto sa časť štúdia realizuje v anglickom jazyku cudzom jazyku. Výučba niektorých predmetov je realizovaná zahraničnými lektormi. Budete tak schopí na potrebnej profesionálnej a jazykovej úrovni vykonávať svoju prácu v medzinárodnom prostredí, medzinárodných organizáciách, inštitúciách a vo firmách pôsobiacich v tomto prostredí.

Fakulta žije v multimediálnom prostredí a zameriava sa na požiadavky praxe. Snažíme sa zavádzať nové vyučovacie metódy vo forme prípadových štúdií, projektov, prezentácií a e-learningové vzdelávanie. Štúdiom získate profesionálne návyky a schopnosti tímovej práce. Tie vás budú predurčovať na manažérsku prácu postupne na všetkých stupňoch riadenia. Rovnako významnou súčasťou úspešného uplatnenia sa v praxi je príprava na zvládnutie konkrétnej zahraničnoobchodnej (komerčnej) praxe v závislosti od náplne činnosti a komodity, ktorá je predmetom tejto praxe.

Naučíme vás ovládať techniky zahraničnoobchodných operácií, medzinárodných platobných a finančných operácií, budete oboznámení s domácou a zahraničnou legislatívou a právnymi úpravami. Rozvinieme vašu tvorivosť, schopnosť viest’ ľudí, samostatnosť, schopnosť koordinácie, cieľavedomosť, podnikavosť, predvídavosť, prispôsobivosť, ale i zmysel pre osobnú zodpovednosť a manažérsku etiku.

Nepremeškajte jedinečnú príležitosť získať kvalitné vzdelanie a podajte si  elektronickú prihlášku. Prečítaj si podmienky prijatia a presný postup na jej vyplnenie.

Ak potrebuješ viac informácií ohľadne štúdia, obráť sa priamo na štúdijné oddelenie fakulty, alebo sa opýtaj na našej stránke na Facebooku.

Po skončení inžinierskeho štúdia môžete pokračovať v doktorandskom študijnom programe.

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 
Naspäť hore