Študijný program inžinierského štúdia

Názov študijného programu:

Ekonomika a manažment

medzinárodného podnikania

Študijný odbor:

Medzinárodné podnikanie

Stupeň vysokoškolského štúdia:

II. – inžinierske štúdium

Forma štúdia:

Denná/externá

Štandardná dĺžka štúdia:

2 akademické roky

Počet kreditov potrebných na  skončenie štúdia:

120 kreditov

Udeľovaný akademický titul:

inžinier (Ing.)

Absolventi sú schopní na  profesionálnej úrovni riešiť úlohy s potrebnou mierou tvorivosti a samostatnosti. Profesionálne schopnosti tímovej práce ich predurčujú na riadiacu prácu na všetkých stupňoch. Majú predpoklady pre úspešné zvládnutie vedomostí najmä zo svetovej ekonomiky, medzinárodného obchodu, stratégie a taktiky medzinárodného podnikania a marketingu, tendencií vývoja medzinárodných trhov podľa jednotlivých komodít. Absolventi sú aj vysoko kvalifikovanými odborníkmi, schopnými analyzovať a tvorivo riešiť spôsoby riadenia medzinárodných logistických systémov, zvládnuť štruktúru sieťových vzťahov v medzinárodnej logistike.

Sú pripravení na zahraničnoobchodnú prax. Ovládajú techniky zahraničnoobchodných operácií, platobných a finančných operácií, poznajú domácu a zahraničnú legislatívu a právne úpravy. K rozhodujúcim zručnostiam patrí aj schopnosť viest' ľudí, podnikavosť, tvorivosť, predvídavosť a  prispôsobivosť. 

Všeobecná charakteristika študijného odboru

„Medzinárodné podnikanie“ je študijným odborom, ktorý je vedený v sústave študijných odborov spravovaných Ministerstvom školstva SR pod poradovým číslom 3.3.18, ako oblasť poznania (§ 50 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z.), v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. 1 Zákona č. 131/2002) nadobudne  profesionálnu spôsobilosť - kompetenciu vykonávať činnosti s podporou vedeckých metód poznania z oblasti zahraničnoobchodných a iných medzinárodných operácií.

Študijný odbor „Medzinárodné podnikanie“ sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

  • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou 2 roky. Predpokladá sa, že uchádzač o štúdium ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore „Ekonomika a manažment podniku“ alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore v rámci podskupiny študijných odborov 3.3. V podmienkach štúdia na tejto fakulte pôjde o ukončenie prvého stupňa v študijnom odbore 3.3.16 „Ekonomika a manažment podniku“;
  • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) Predpokladá sa, že uchádzač o 3. stupeň štúdia ukončil druhostupňové štúdium v študijnom odbore „Medzinárodné podnikanie“ alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore v rámci podskupiny študijných odborov 3.3 alebo v študijnom odbore 3.3.16.

Absolventi študijného odboru „Medzinárodné podnikanie“ sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesie:

  • manažéra v oblasti realizácie zahraničnoobchodných a iných medzinárodných operácií vo firmách, finančných inštitúciách, decíznej sfére a štátnej službe - 2. stupeň;
  • vedeckého pracovníka v oblasti medzinárodných podnikateľských aktivít a riadiacich procesov - 3. stupeň.

Manažér v oblasti realizácie medzinárodno-podnikových operácií, resp. realizácie operácií medzinárodného podniku, je schopný vykonávať všetky výkonné, prípadné manažérske funkcie v predmetnej oblasti, pozná metódy realizácie zahraničnoobchodných a iných medzinárodných operácií, je schopný kreovať a tvorivo aplikovať svoje poznatky pri riešení konkrétnych ekonomických problémov súvisiacich s medzinárodnými podnikateľskými aktivitami SR.

Vedecký pracovník v odbore „Medzinárodné podnikanie“ ovláda vedecké metódy v predmetnej oblasti výskumu, je schopný vedecky analyzovať problémy a formulovať riešenia konkrétnych situácií firiem a ich adaptácie na vývoj vo vonkajšom ekonomickom prostredí.

Akreditácia študijného programu “Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania” a jeho zaradenie do sústavy študijných programov v rámci študijného odboru 3.3.18 „Medzinárodné podnikanie” nadväzujú na uvedené požiadavky študijného odboru s cieľom zabezpečiť na fakulte vzdelávanie a vedecký výskum v oblasti ekonomicko-podnikateľských vedných disciplín.

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 

 Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám:

Súbory na stiahnutie

 
Naspäť hore