Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní 2014

 
 

Dátum konania: 12.12.2014

Miesto konania: Paneurópska vysoká škola, Tematínska 10 851 05 Bratislava veľká aula

Organizátor: Fakulta ekonómie a podnikania

Prvá časť konferencie bude prebiehať v pléne. Druhá časť rokovania sa uskutoční v troch sekciách

A. Podnikanie v priestore EÚ – možnosti a úskalia (rokovací jazyk anglický, slovenský, český)

B. Najnovšie tendencie vo vývoji svetového hospodárstva (rokovací jazyk anglický, slovenský, český)

C. Doktorandská sekcia (rokovací jazyk anglický,slovenský, český)

Na konferencii vystúpia zástupcovia domácich i zahraničných vysokých škôl a ďalších vedecko-výskumných inštitúcií.

Všetky akceptované príspevky budú publikované v recenzovanom zborníku vedeckej konferencie. Najlepšie príspevky budú publikované vo vedeckom časopise fakulty – Ekonómia a podnikanie.

Záujemcovia o účasť na konferencii sa môžu prihlasovať na e-mailovej adrese ,

 

Medzinárodný programový výbor konferencie

prof. Stefan Bojnec, Universita Primorska, Koper, Slovinsko

prof. Július Horváth, CEU, Budapest, HU

prof. Ruslan Grinberg, RAV, Moskva, Rusko

prof. Alexander Rubinštejn, RAV, Moskva, Rusko

prof. František Ochrana, Karlova univerzita, Praha, ČR

prof. Jana Stávková, Mendelova univerzita, Brno, ČR

prof. Kajetana Hontyová, dekanka FEP PEVŠ, Bratislava, SR

Organizačný výbor konferencie

doc. Tomáš Dudáš, FEP PEVŠ - predseda

Ing. Martin Dolinský, PhD.

Mgr. Marina Volchkova

Barbora Illéšová

Ing. Rastislav Martiška

Ing. Antónia Ficová

Ing. Michal Barcík

Rámcový program konferencie

09.30 - 10.00 Registrácia účastníkov

10.00 - 12.30 Rokovanie konferencie v pléne

12.30 - 13.30 Obed

13.30 - 16.30 Rokovanie v sekciách

17.00 Recepcia

Kontakty

e-mail: barbora.illesova@paneurouni.com,

telefón: +421 2 682 036 16, +421 2 682 036 06

adresa:

Referát pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy

Barbora Illéšová, Fakulta ekonómie a podnikania

Paneurópska vysoká škola

Tematínska 10

851 05 Bratislava

Termíny

Termín konania konferencie: 12.12.2014

Doručenie prihlášok: do 15.11.2014

Doručenie abstraktu príspevku: do 30.11.2014

Zaplatenie účastníckeho poplatku: do 30.11.2014

Doručenie príspevku: do 12.12.2014

Rokovací jazyk

anglický, slovenský, český

Pokyny pre autorov príspevkov

Organizátori konferencie pripravujú vydanie zborníka príspevkov na CD, ktorý bude k dispozícii účastníkom konferencie pred jej začiatkom. Vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné dodržať nasledovné pokyny:  príspevky musia prezentovať originálne práce autorov a byť v súlade s uvedeným

tematickým zameraním konferencie,  maximálny počet strán vrátane tabuliek a grafov je 7,  vzhľad stránky : všetky okraje 2,5 cm,  typ písma : Times New Roman, riadkovanie jednoduché,  názov príspevku : VEĽKÝMI PÍSMENAMI, BOLD 14, umiestniť do stredu strany,  pod anglický názov príspevku napísať VEĽKÝMI PÍSMENAMI slovenský alebo český názov, Bold 12, do stredu strany,  medzi anglickým a slovenským alebo českým názvom vynechať riadok. Pod názvami vynechať 2 riadky (všetky vynechané riadky majú jednoduché riadkovanie, obyčajné písmo, veľkosť 12),  meno a priezvisko autora (autorov): 12, umiestniť do stredu strany,  pod menom autora vynechať 2 riadky kľúčové slová v anglickom jazyku, kľúčové slová v slovenskom alebo českom jazyku, veľkosť písma 12, zarovnaniedoľava, abstrakt v anglickom jazyku v rozsahu 300 slov, abstrakt v slovenskom alebo českom jazyku v rozsahu 300 slov, JEL klasifikácia (www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html), začiatok odstavcov textu odsadiť o 1,25 cm. Text príspevku obyčajným písmom, veľkosť 12, riadkovanie jednoduché, nevkladať čísla strán,  názvy kapitol: bold 12. Názvy podkapitol, ak sú nevyhnutné: kurzíva, bold 12, zarovnanie vľavo,  pred a za názvom kapitoly a podkapitoly vynechať 1 riadok,  záver,  kontakt na autora, tabuľky a grafy sa číslujú a v texte musí byť na nich odkaz. Názov tabuľky (Tab.1:)alebo grafu (Obr. 1:) je písaný normálnym písmom veľkosti 12, zarovnanie k ľavému okraju. Pod každým grafom a obrázkom musí byť uvedený zdroj, z ktorého autor čerpal,  vzorce sa číslujú, čísla veľkosť 12 v okrúhlej zátvorke, zarovnané doprava vedľa vzorca, odkazy na literatúru. Na príslušnom mieste v texte sa uvedie číselné označenie v hranatej zátvorke. Poznámky pod čiarou sú neprípustné. Pod týmto číslom je potom dielo uvedené na konci príspevku. Vzor: [1] Armstrong, M. : Personální management. Praha : Grada Publishing, 1999, s. 963. ISBN 80-7169-614

Účastnícky poplatok

45 € (doktorandi 20 €)

Účastnícky poplatok zahŕňa: náklady na organizáciu konferencie, náklady na vydanie zborníka, občerstvenie, obed, recepciu; nezahŕňa cenu ubytovania. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia.

Účastnícky poplatok sa uhrádza na účet:

Číslo účtu: 26 2811 7107 / 1100 – Tatrabanka, a.s.

Variabilný symbol: 121214

IBAN: SK83 1100 0000 0026 2811 7107

BIC/SWIFT: TATRSKBX

Adresa banky: Tatrabanka, Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava

Majiteľ účtu: Paneurópska vysoká škola, n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

Ubytovanie

Odporúčané adresy ubytovania:

Hotel Bonbón, Antolská 2, Bratislava

rezervácia tel.: +421 2 682 97 999, http://www.bonbon.sk/bonbonba/

Hotel Dominika, Vlastenecké námestie 3, Bratislava

rezervácia tel.: +421 2 625 20 223, http://www.hoteldominika.sk/

Náklady na ubytovanie si hradí každý účastník sám.

 
Naspäť hore