II. Medzinárodné sympózium: Complex Assessment of Company’s Performance, Quality of Life and Societal Welfare

 
 

Dátum konania: 12.11.2014

Miesto konania: Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ v Bratislave, Tematínska 10, veľká aula

Organizátor: Paneurópska vysoká škola v Bratislave v spolupráci so Slovenským komitétom pre vedecké riadenie ZSVTS

Paneurópska vysoká škola v Bratislave v spolupráci so Slovenským komitétom pre vedecké riadenie ZSVTS

Vás pozýva na II. Medzinárodné sympózium venované udržateľnému rozvoju:

Complex Assessment of Company’s Performance, Quality of Life and Societal Welfare

„V roku 2010 vznikla v Taliansku a Rakúsku iniciatíva “Economy for the Common Good” (Ekonómia spoločného blaha), ktorá je zameraná na riešenie súčasných spoločenských problémov. Iniciatíva je špecifická tým, že dáva priestor regiónom a komunitám na vlastnú aktivitu (napr. hodnotenie firiem, šetrenie zdrojov, ochrana biodiverzity, založenie vlastnej banky, založenie alternatívnej meny). Iniciatíva po istom čase oslovila podniky (stovky malých a stredných podnikov prijali túto filozofiu) a akademické prostredie. V lete 2014 rakúska vedkyňa roka 2005, prof. Helga Kromp-Kolb, prebrala záštitu nad letnou univerzitou zameranou aj na prezentáciu tejto iniciatívy. Na letnej univerzite vyučovali vysokoškolskí profesori z Rakúska, Švajčiarska, Nemecka a USA. “Economy for the Common Good” prvýkrát prichádza v SR na akademickú pôdu vďaka PEVŠ, ktorá ju ako prvá univerzita v SR predstaví svojim študentom v rámci týždňa vedy na Slovensku a prostredníctvom Združenia slovenských vedeckotechnických spoločností aj širšej verejnosti.“

Hlavná téma sympózia:

„Existuje východisko zo súčasnej globálnej finančnej krízy a krízy hodnôt?“

Súvisiace témy:

- Ako môžu komunity vybudovať silnú lokálnu ekonomiku bez pomoci zo strany štátu?

- Môže udržateľný rozvoj predstavovať príležitosť pre podnikateľské prostredie?

- Ako môže komunita prispieť k zachovávaniu prírodného bohatstva?

Udržateľný rozvoj je budovaný na troch pilieroch – ekologickom, sociálnom a ekonomickom. Každý z prednášajúcich bude klásť dôraz na jeden z nich.

Prednášajúci:

1. Mgr. Karl-Heinz Slabschi – ECG - Economy for the Common Good, Viedeň (sociálny pilier)

- Ekonómia spoločného dobra ako riešenie súčasných dlhodobých problémov (zadlžovanie, nezamestnanosť, prerozdelenie bohatstva v spoločnosti)

- Spolupráca komunít s firmami v Rakúsku a Taliansku (1500 zhodnotených firiem)

- Komplexné hodnotenie výkonu firiem s dôrazom na ekologickú a sociálnu stránku – “Economy for Common Good Matrix”

- Úspešnosť hodnotených firiem na trhoch doma a v zahraničí

- Budúcnosť iniciatívy Ekonómie spoločného blaha na Slovensku, v Európe a vo svete

2. Ing. Karl-Heinz Kettl, PhD. – Energetická agentúra - Štajersko, Graz (ekologický pilier)

- Energetická efektívnosť

- Využívanie prírodných zdrojov v rámci regionálnej samosprávy

- European Energy Award

- Redukcia využívania fosílnych palív

- Psychologický paradox („rebound effect“) – efektívnejšie systémy paradoxne spôsobujúce väčší atak na životné prostredie

3. doc. Ing. Pavol Molnár, CSc. – Paneurópska vysoká škola v Bratislave (ekonomický pilier)

- Udržateľný rozvoj ako predpoklad budúcej úspešnosti podnikateľských subjektov

- Modely hodnotenia trvalej udržateľnosti v podnikateľských subjektoch

- Orientácia inovačných aktivít smerom k „spoločnému blahu“

- Aplikácia komplexného hodnotenia firiem v rámci talianskeho regiónu Lombardia

4. Diskusia

(počas prednášok a v prestávkach budeme na „flipchart“ zaznamenávať otázky auditória, na ktoré sa naši hostia pokúsia v rámci panelovej diskusie zodpovedať)

 
Naspäť hore