O fakulte

Fakulta ekonómie a podnikania

Fakulta ekonómie a podnikania (FEP) vznikla v roku 2005 a od akademického roka 2005/2006 zabezpečuje úplne vysokoškolské vzdelávanie. Po jeho ukončení absolvent získa vysokoškolský diplom a titul inžinier (Ing). Od akademického roka 2006/2007 fakulta zabezpečuje aj doktorandské štúdium. Jeho absolventi získavajú akademický titul "doktor" ("philosophiae doctor", v skratke "PhD").

Fakulta vychádza z trendov rozvoja ekonomiky v Slovenskej republike a vo svete. Poskytuje kvalitné ekonomické vzdelanie a absolventov pripravuje na pôsobenie predovšetkým v podnikaní, manažmente, obchode a marketingu.

Štúdium na  fakulte významne ovplyvňuje medzinárodná spolupráca so známymi profesormi, docentmi a odborníkmi z hospodárskej praxe zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Nemecka a Ruskej federácie. Fakulta aktualizovala v roku 2009 študijné programy s cieľom priblížiť obsah a metodiku výučby čo najviac študijným podmienkam na prestížnych vysokých školách ekonomického zamerania vo svete. Zvýšila sa kvalita vzdelávania a atraktivita štúdia aj pre zahraničných študentov. Do výučby pribudli nové ekonomické disciplíny. Zmeny poskytujú príležitosť aj tým študentom, ktorí dávajú prednosť formovaniu manažérskych zručností, zvládnutiu činností spojených s pôsobením podnikateľských subjektov na domácom a medzinárodnom trhu. Študijné programy ponúkajú voliteľné a výberové predmety, prostredníctvom ktorých si študenti osvojujú vedomosti a schopnosti v oblasti organizácie činnosti podnikov a vedenia ľudí.

V cudzojazyčnom vzdelávaní fakulta ponúka študentom bakalárskeho štúdia samostatný štvorsemestrálny program „Ekonomická komunikácia v cudzom jazyku“. Počas inžinierskeho štúdia sa rozširuje výučba o druhý svetový jazyk.

Príhovor

Milé študentky, milí študenti, 

dňom zápisu na štúdium študijného programu, ktorý ste si zvolili, ste oficiálne vstúpili do akademickej obce našej vysokej školy a stali ste sa riadnymi študentmi vysokej školy so všetkými právami a povinnosťami, ktoré určuje zákon o vysokých školách a študijný poriadok upravujúci Vaše štúdium...

ďalej...

 
Naspäť hore