Kolégium dekana

doc. Ing. Antonín Korauš, PhD., LL.M., MBA - dekan

doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD. - prodekan pre vzdelávanie a styk s verejnosťou

doc. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - prodekan pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy

prof. Ing. Tamara Orlova, DrSc. - vedúca Ústavu medzinárodného podnikania

doc. PhDr. František Okruhlica, PhD. - vedúci Ústavu manažmentu a marketingu

prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc. - vedúca Ústavu ekonomiky

Ing. Ivan Brezina, PhD. - predseda Akademického senátu

Ing. Stanislava Veselovská, PhD. - tajomníčka

Ing. Jarmila Hurtošová - vedúca študijného oddelenia

Mgr. Dagmar Ježovičová - asistentka dekana

Mgr. Andrea Galovičová - referentka pre doktorandské štúdium

 
Naspäť hore