Harmonogram akademického roka 2016/2017

Otvorenie akademického roka................................................................................ 26. 9. 2016 
Termín na odovzdanie prihlášok na I. stupeň štúdia v akad. r. 2017/2018............ do 29. 2. 2017 
Termín na odovzdanie prihlášok na II. stupeň štúdia v akad. r. 2017/2018........... do 30. 6. 2017

 

I. Stupeň štúdia – bakalárske štúdium

 

Zimný semester 2016/2017

Obdobie

Zápisy študentov

13.09 – 10.10. 2016

Otvorenie akademického roka 26.09.2016
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob bakalárskych prác 2015/2016 12.09.2016 - 14.09.2016

Výučba - denné štúdium

26.09.2016 – 18.12.2016 

Konzultácie - externé štúdium

01.10.2016 – 18.12. 2016

Skúškové obdobie (vrátane obdobia na predtermíny) - denné a externé štúdium

09.01.2017 - 12.02.2017

Vianočné prázdniny

21.12. 2016 – 01.01. 2017

Štátne sviatky počas trvania semestra

01.09.2016 (štvrtok), 15.09. 2016 (štvrtok), 01.11.2016 (utorok) 17.11. 2015 (štvrtok)

Letný semester 2016/2017

Výučba (1. a 2. ročník) - denné štúdium

13.02. – 07.05. 2017 

Výučba (3.ročník ) - denné štúdium

13.02. – 30.04. 2017 

Konzultácie - externé štúdium 18.02. - 06.05.2017
Skúškové obdobie (vrátane obdobia na predtermíny) - 1. a 2. ročník - denné a externé štúdium 08.05. - 30.06.2017 
Skúškové obdobie (vrátane obdobia na predtermíny) - 3. ročník - denné a externé štúdium 02.05. - 30.06.2017

Termín splnenia podmienok Bc. štúdia

16.06.2017, 11.08.2017

Odovzdanie záverečných bakalárskych prác 19.05.2017, 02.08.2017 

Štátne skúšky

22.06. – 23.06. 2016

Prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia  07.03.2017 
Promócie absolventov 04.07.2017 
Veľkonočné prázdniny  14.04.2017 - 17.04.2017 

Štátne sviatky počas letného semestra

06.01.2017 (piatok), 01.05. 2017 (pondelok), 08.05.2017 (pondelok)

Letné prázdniny

01.07. – 31.08. 2017

Opravný termín štátnych skúšok I. stupeň / II. stupeň

23.08. – 26.08. 2017

Štátne skúšky bakalárskeho stupňa štúdia:
Študenti 3. ročníka štúdia preukazujú ku dňu 16.06.2017 kumulatívne splnenie podmienok, ktoré sú predpokladom pre právo zúčastniť sa obhajoby júnovej záverečnej bakalárskej práce a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky:

  1. dosiahnutie celkového počtu 174 kreditov za bakalársky stupeň štúdia (bez ŠZS)
  2. splnenie všetkých študijných povinností študijného programu (úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov).

Študenti, ktorí k stanovenému dátumu nesplnia uvedené podmienky,nemajú právo zúčastniť sa záverečných bakalárskych skúšok, ani obhajoby svojej záverečnej bakalárskej práce, pričom v ak.roku 2017/2018 môžu pokračovať v 4. roku bakalárskeho stupňa štúdia.

 
Naspäť hore