Prečo študovať u nás

10 DOVÔDOV PREČO ŠTUDOVAŤ NA FAKULTE INFORMATIKY?

1. NAŠI ABSOLVENTI NEMAJÚ PROBLÉM SI NÁJSŤ PRÁCU

Kvalitné a moderné vzdelávanie nachádza pozitívnu odozvu u zamestnávateľov. Údaje Ministerstva školstva SR dokazujú, že absolventi fakulty nezostanú bez práce. Ako uvádzajú analýzy na potreby IT odborníkov v rôznych oblastiach (EK Eurostat), po roku 2015 pri tomto trende môže chýbať až 700 tisíc IT odborníkov na rôznych úrovniach, a preto aj napriek vysokej konkurencii na súčasnom pracovnom trhu si absolventi IT vždy nájdu zaujímavú prácu – či už doma alebo v zahraničí.

2. MOŽNOSŤ AJ EXTERNÉHO ŠTÚDIA

Na Fakulte informatiky majú študenti možnosť študovať bakalárske aj magisterské štúdium v dennej a externej forme. Denné štúdium je určené najmä pre tých uchádzačov, ktorí majú možnosť venovať sa plnohodnotne len štúdiu. Tým uchádzačom, ktorí študujú popri práci, ponúkame externú formu štúdia. Táto forma výučby je vhodná pre tých, ktorí si na školné vedia zarobiť a pracujú v IT firmách.

3. MODERNÝ SPÔSOB VÝUČBY

Štúdium u nás nie je iba nudným memorovaním zo zastaraných skrípt, ale naopak, veľká časť pedagógov pôsobiacich na fakulte je silno spojená s odbornou a podnikateľskou praxou a snažia sa o svoje znalosti a dlhoročné skúsenosti z odbornej praxe podeliť so študentmi. Mimoriadne vysoký dôraz kladieme na využívanie moderných spôsobov výučby prostredníctvom moderných laboratórií.

4. ZAHRANIČNÍ PEDAGÓGOVIA NA FAKULTE INFORMATIKY

Na Fakulte informatiky máme úzke medzinárodné pracovné kontakty s informatikmi z Veľkej Británie, Španielska, Nemecka, Francúzska, USA, Taiwanu, Japonska a Česka. Informatici zo zahraničia sú pozývaní k nám ako prednášatelia, zúčastňujú sa konferencií organizovaných našou Fakultou informatiky, spolupracujú na výskumných projektoch a sú zakomponovaní ako učitelia v akreditovanom vzdelávaní.

5. MOŽNOSŤ ŠTÚDIA V ANGLICKOM JAZYKU

Plne si uvedomujeme, že pre uplatnenie našich absolventov v zahraničí je mimoriadne dôležitá znalosť odborného anglického jazyka. Výučba cudzích jazykov bola vždy našou vysokou prioritou, ale jasne si uvedomujeme, že pre budúcnosť je dôležitá výučba aj odborných predmetov v anglickom jazyku. Práve preto sme vytvoril študijný program na úrovni, ktorý umožní študentom absolvovať celý študijný program v anglickom jazyku. Ide o jedinečnú možnosť, ktorá je medzi súkromnými vysokými školami na Slovensku unikátom.

6. INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP KU ŠTUDENTOM

Na Slovensku nie je zriedkavé, že študent vysokej školy sa cíti stratený v mase študentov a nedostáva sa mu dostatočné množstvo pozornosti od svojej „alma mater“. Toto sa študentov našej fakulty určite nestane, kladieme vysoký dôraz na individuálny prístup ku študentov. Život je plný zvratov a prekvapení, a preto chceme aby študenti cítili, že fakulta je tu pre nich a snaží sa urobiť všetko pre to, aby sa stali úspešnými absolventmi Fakulty informatiky.

7. MOŽNOSŤ ŠTUDOVAŤ NA ZAHRANIČNÝCH PARTNERSKÝCH UNIVERZÍT

Naši študenti môžu počas bakalárskeho aj magisterského štúdia absolvovať časť štúdia v zahraničí. Fakulta informatiky je zapojená do programu Erasmus+, ale má uzatvorených aj množstvo bilaterálnych zmlúv mimo rámca programu Erasmus+. Študenti tak môžu semester, príp. aj celý akademický rok študovať na viac ako 10-tich partnerských inštitúciách – vrátane tých najprestížnejších univerzít na svete – vo Veľkej Británii, Španielsku, Portugalsku, ale tiež napr. na Taiwane, či na mnohých ďalších prestížnych univerzitách.

8. SÚBEŽNÉ ŠTÚDIUM NA VIACERÝCH NAŠICH FAKULTÁCH PEVŠ

Našim študentom poskytujeme možnosť počas obdobia 6 rokov vyštudovať dva študijné odbory, zjednodušene povedané „získať dva diplomy“. Študenti informatiky majú možnosť za zvýhodnených podmienok, po skončení prvého roku štúdia na fakulte, začať študovať na niektorej z ďalších fakúlt Paneurópskej vysokej školy. Po šiestich rokoch štúdia teda môže náš študent získať okrem diplomu aj plnohodnotný diplom napr. z práva, ekonómie, psychológie alebo masmediálnych štúdií.

9. VYBER SI PREDMETY A ŠTUDUJ TO, ČO ŤA BAVÍ

Na Fakulte informatiky uplatňujeme tzv. kreditový systém štúdia čo znamená, že predmety sú rozdelené do troch skupín: povinné, povinne voliteľné a výberové. Povinné predmety musí absolvovať každý študent – bez rozdielu. V rámci povinne voliteľných a výberových predmetov sa však študentom poskytuje možnosť vybrať z predmetov tie, ktoré ich bavia, v ktorých vidia potenciál svojho budúceho pôsobenia. Študent si pritom zostavuje nielen podstatnú časť predmetov, ktoré študuje, ale má veľkú flexibilitu aj v rámci tvorby samotného rozvrhu – jeho podstatnú časť si totiž tvorí sám.

10. PESTRÝ ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT AJ MIMO UČEBNÍ

Študentský život sa nekončí za dverami prednáškových miestností. Spoločenské aktivity akými sú beánia, imatrikulácie alebo športové dni poskytujú študentom priestor na to, aby sa navzájom lepšie spoznali a intenzívne spolupracovali v študijných, ale aj spoločenských aktivitách. Fakulta v spolupráci so študentským klubom pravidelne organizujú rôzne podujatia, v rámci ktorých sa študenti môžu stretnúť s významnými osobnosťami informatiky, ekonomiky, psychológie a mediálnej sféry na Slovensku.

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 
Naspäť hore