Uznávanie dokladov o vzdelaní

Smernica rektora č.3/2013 o uznávaní dokladov o vzdelaní upravuje podrobnosti o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými vysokými školami alebo inými na to oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov príslušného štátu za rovnocenné s dokladmi o vzdelaní vydanými Paneurópskou vysokou školou (ďalej len „PEVŠ“) alebo jej fakultami. Smernicu č. 3/2013 o uznávaní dokladov nájdete na:

http://www.paneurouni.com/files/sk/rektorat/dokumenty/smernice/2013/smernica-c_3_2013.pdf


PEVŠ uznáva doklady o vzdelaní absolvovaného na vysokej škole v zahraničí najmä v prípadoch ak:

a) absolvent bakalárskeho stupňa štúdia v zahraničí chce pokračovať na PEVŠ v magisterskom stupni štúdia,
b) absolvent magisterského alebo spojeného stupňa štúdia v zahraničí podal na PEVŠ žiadosť o začatie rigorózneho konania,
c) absolvent magisterského, inžinierskeho alebo spojeného stupňa štúdia v zahraničí podal na PEVŠ prihlášku na doktorandské štúdium.

Uchádzač o bakalárske štúdium
na PEVŠ, ktorý absolvoval stredoškolské štúdium na uznanej strednej škole v zahraničí, musí požiadať o uznanie dokladu o vzdelaní formou písomnej žiadosti na okresnom úrade v sídle kraja, ktorý po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa s obsahom a rozsahom vzdelávania, ktorý sa podľa štátneho vzdelávacieho programu vyžaduje v Slovenskej republike, vydá rozhodnutie. Bližšie informácie na stránke Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní MŠVVaŠ SR.

Žiadateľ o uznanie dokladov o vzdelaní je povinný predložiť:

  • vyplnenú písomnú žiadosť
  • overenú kópiu dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou a jeho úradný preklad do slovenského, príp. českého jazyka;
  • overenú kópiu výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach, resp. overenú kópiu dodatku k diplomu a jeho úradný preklad do slovenského, príp. českého jazyka,
  • doklad o zaplatení poplatku za preskúmanie a vydanie rozhodnutia o uznaní/neuznaní dokladu o vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou.


Poplatok za podanie žiadosti za preskúmanie a vydanie rozhodnutia o uznaní/neuznaní dokladu o vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou vo výške 35 € je potrebne uhradiť nasledovne:

TATRA BANKA, a.s.
IBAN: SK83 1100 0000 0026 2811 7107
variabilný symbol: 99992016 + uviesť do poznámky meno žiadateľa
SWIFT TATRSKBX
Adresa príjemcu: PEVŠ n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava


Žiadosť spolu s požadovanými prílohami sa predkladá na:

Oddelenie pre vzdelávaciu činnosť
Tomášikova 20
P.O.Box 12
820 09 Bratislava 29

alebo osobne v podateľni PEVŠ na Tomášikovej 20, prízemie č.dv. 0.03

Bližšie informácie Vám poskytne:

PhDr. Alena Mikolajová
vedúca Oddelenia pre vzdelávaciu činnosť PEVŠ
Tomášikova 20 – 1. poschodie, č.m. 1.15

Tel.: 02/ 4820 8804
e-mail:

Príloha:

Formulár žiadosti

 

 
Naspäť hore