Profil absolventa

Absolventi IT profesií musia mať predovšetkým technické vedomosti a zručnosti, musia byť komunikatívni (vrátane dobrej znalosti odbornej terminológie a cudzích jazykov, vytvárajú sa tým podmienky pre štúdium v zahraničí aspoň na jeden až dva semestre), schopní pracovať v kolektíve, byť schopní efektívne získavať potrebné (cieľovo orientované na riešené projekty) vedomosti a zručnosti a tie aplikovať v praxi. Podľa renomovanej agentúry Gartner sa v budúcnosti predpokladá posun od špecialistov k verzatilistom, to je k odborníkom, ktorí majú okrem technických vedomostí aj znalosti lokálneho prostredia, procesov v odvetví aj manažérske schopnosti. Navyše musia vedieť základy ekonomiky a marketingu ako aj byť si vedomí právnych a etických problémov IT.

Verzatilisti majú vedomosti a schopnosti v rôznych oblastiach, v našom prípade umožnením kombinovaného štúdia informatických a ekonomických vied majú ideálne podmienky pre uplatnenie zapĺňanie medzier v oblasti ľudských zdrojov na rôznych pozíciach v lokálnych a nadnárodných firmách. Z tohto pohľadu sú zjavné konkurenčné výhody PEVŠ nakoľko pre vyučovanie manažmentu, ekonomiky a práva sú na škole experti z už existujúcich fakúlt. Zdanlivé protirečenie - špecializácia verzus univerzálnosť môžu zvládnuť len absolventi so solídnym zvládnutím jadra vedomostí a zručností pre IT a schopnosťami ďalej tieto vedomosti rozvíjať špecializovať sa na viac odvetví súčasne. Z tohto faktu plynie, že prvý stupeň musí poskytovať možnosti zvládnutia univerzálneho jadra IT vedomostí s istou možnosťou voľby špecializácie. Naproti tomu druhý stupeň musí poskytovať nadstavbu jadra a jeho rozšírenie na špecializáciu v určitom smere s dostatočnou možnosťou voľby jednej alebo viacerých užších špecializácií, tak aby si študent mohol flexibilne budovať cieľový profil v rámci zvoleného študijného programu.

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 

Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám:

 
Naspäť hore