Harmonogram akademického roka 2016/2017

Otvorenie akademického roka................................................................................ 26. 9. 2016
Termín na odovzdanie prihlášok na II. stupeň štúdia v akad. r. 2017/2018........... do 30. 6. 2017

II. stupeň štúdia – magisterské štúdium

 

Zimný semester 2016/2017

Obdobie

Zápisy študentov

13.09 – 10.10. 2016

Otvorenie akademického roka 26.09.2016
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob diplomových prác 2015/2016 12.09.2016 - 14.09.2016

Výučba - denné štúdium

26.09.2016 – 18.12.2016 

Konzultácie - externé štúdium

01.10.2016 – 18.12. 2016

Skúškové obdobie (vrátane obdobia na predtermíny) - denné a externé štúdium

09.01.2017 - 12.02.2017

Vianočné prázdniny

21.12. 2016 – 01.01. 2017

Štátne sviatky počas trvania semestra

01.09.2016 (štvrtok), 15.09. 2016 (štvrtok), 01.11.2016 (utorok) 17.11. 2015 (štvrtok)

Letný semester 2016/2017

Výučba (1.ročník) - denné štúdium

13.02. – 07.05. 2017 

Výučba (2.ročník ) - denné štúdium

13.02. – 30.04. 2017 

Konzultácie - externé štúdium 18.02. - 06.05.2017
Skúškové obdobie (vrátane obdobia na predtermíny) - 1. ročník - denné a externé štúdium 08.05. - 30.06.2017 
Skúškové obdobie (vrátane obdobia na predtermíny) - 2. ročník - denné a externé štúdium 02.05. - 30.06.2017

Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia

16.06.2017, 11.08.2017

Odovzdanie záverečných diplomových prác 22.05.2017, 02.08.2017 

Štátne skúšky

27.06. – 28.06. 2016

Prijímacie konanie na 2. stupeň štúdia  08.03.2017 
Promócie absolventov 04.07.2017 
Veľkonočné prázdniny  14.04.2017 - 17.04.2017 

Štátne sviatky počas letného semestra

06.01.2017 (piatok), 01.05. 2017 (pondelok), 08.05.2017 (pondelok)

Letné prázdniny

01.07. – 31.08. 2017

Opravný termín štátnych skúšok I. stupeň / II. stupeň

23.08. – 26.08. 2017

 

Štátne skúšky magisterského stupňa štúdia:

Študenti 2. ročníka štúdia preukazujú ku dňu 22.05.2017 kumulatívne splnenie podmienok, ktoré sú predpokladom pre právo zúčastniť sa obhajoby diplomovej práce a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky:

  1. dosiahnutie celkového počtu 114 kreditov za magisterský stupeň štúdia (bez ŠZS)
  2. splnenie všetkých študijných povinností študijného programu (úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov).

Študenti, ktorí k stanovenému dátumu nesplnia uvedené podmienky, nemajú právo zúčastniť sa štátnych záverečných skúšok, ani obhajoby svojej diplomovej práce, pričom v ak.roku 2017/2018 môžu pokračovať v 3. roku magisterského stupňa štúdia.

 
Naspäť hore