Organizačná štruktúra

Fakulta informatiky sa riadi štatútom, internými poriadkami a smernicami Paneurópskej vysokej školy. Paneurópskej vysokej školy. Vedecká rada Fakulty informatiky začala vykonávať svoju činnosť dňa 4. 12. 2009 a Akademický senát od roku 2010.

Štatutárnym zástupcom Fakulty informatiky je dekan, ktorý vykonáva svoju funkciu v zmysle čl. 5 štatútu PEVŠ. Za jednotlivé oblasti činnosti na fakulte sú zodpovední dekan a prodekan (v súčasnosti jeden poverený) . Poradnými orgánmi dekana sú kolégium dekana, vedenie fakulty a Vedecká rada fakulty.

Základnou organizačnou zložkou fakulty je ústav, ktorý zabezpečuje výučbu a rozvoj vedeckého výskumu v príslušnom vednom odbore. Fakulta pre potreby bakalárskeho štúdia má zatiaľ jeden ústav:

· Ústav aplikovanej informatiky.

Nové ústavy sa budú vytvárať priebežne, podľa potreby zabezpečenia ďalšieho štúdia a výskumu.

Súbory na stiahnutie

 
Naspäť hore