Vedecké projekty a granty

Medzinárodné vedecké projekty riešené na FI PEVŠ

1.
Názov projektu: Random Network Coding and Designs over GF(q) “
(Náhodné kódovanie v sieti a dizajny nad GF(q) “)
Názov výzvy: COST (ICT) Action IC1104
Poskytovateľ grantu: Európska komisia (EC)
Zodpovedný riešiteľ za FI PEVŠ: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Doba riešenia projektu: 2.11.2012-1.11.2015
http://www.network-coding.eu/
Vybrané publikácie prezentujúce výsledky dosiahnuté na FI PEVŠ pri riešení projektu:

Farkaš P., Ružický E.: Modified conditionally double error correcting weighted sum codes. In: 2013 International Conference on Applied Electronics. - Pilsen : University of West Bohemia, 2013. - ISBN 9788026101666 ; 9788026101659 (online IEEE Xplore ). - ISSN 1803-7232 ; 1803-9597 (online). - P. 1-2.

Farkaš P., Ružický E.: Physical Layer Network Coding with Feedback for One Simple Body Area Wireless Sensor Network, The International Conference on Health Informatics, Springer, IFMBE, Proceedings Volume 42, 2014, ISBN 978-3-319-03004-3, pp 152-154,

Farkaš P., RužickýE.: Transmission technique exploiting wireless network coding and feedback for one networking scenario, ANTA/COST Workshop on Algebra, Number Theory and Applications to Communications and Computing, January 22-33 2015, Aalto University, Otakaari 1, Espoo, Finland, R001/A034

2.
Názov projektu:Parallel Algorithms and sofware for GPU and WSN“
(Paralelné algoritmy a softvér pre GPU a WSN“)
Názov výzvy: Bilaterálna výzva Slovensko - Rakúsko, SK-AT-0020-12
Poskytovatelia grantu: Agentúra pre podporu vedy a výskumu,
Oestereichische Akademische Austaschdienst.
Partnerská organizácia: IT Technická univerzita vo Viedni, Rakúsko
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Zástupca zodp. riešiteľa: Doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Doba riešenia projektu: 14.1.2013 - 31.12.2014
Vybrané publikácie prezentujúce výsledky dosiahnuté na FI PEVŠ pri riešení projektu:

Kenyeres J., Kenyeres M., Rupp M., Farkaš P.: Connectivity-Based Self-Localization in WSNs.In: Radioengineering. - ISSN 1210-2512. - Vol. 22, No. 3 (2013), s. 818-827.

Ružický E., Rupp M. et al. Utilizing massive parallelism in decoding of modern error-correcting codes for accelerating communication systems simulations, In proc. of Informatics 2013 November 5th – 7th, 2013 in Spišská Nová Ves, Slovakia.

Páleník T., GPU optimized Turbo-decoding for enabling accelerated simulations, Prednáška - Mobile Communications seminar, Institute of telecommunications, Vienna University of Technology - 22.1.2013

Páleník T., Optimizing Turbo-decoding for accelerating simulations in Matlab, Prednáška - Mobile Communications seminar, Institute of telecommunications, Vienna University of Technology - 11.4.2013

Doboš J., Rupp M. et al. Intelligent Interferer in LTE and LTE-A. In proc.of Current Issues of Science and Research in the Global World. CRC Press, Taylor & Francis Group, Vienna, 2014, ISBN 978-1-138-02739-8.

Doboš J., Rupp M. et al. Acceleration of algorithms used in 4G networks in research and classroom. In proc. of Education, Research and Development 4-8 September 2014 in Elenite, Bulgaria. ISSN 1313-2571.

Ružický E., Doboš J., Rupp M. et al. Internet of Things. Poster presentation at Researcher’s Night 2014, Sep. 2014, Bratislava, Slovakia.

Ružický, E., Doboš, J., Rupp M. et al. Parallelization and Distribution of 4G Algorithms to WSN. Poster presentation at Researcher’s Night 2014, Sep. 2014, Bratislava, Slovakia.

Doboš J., Rupp M., et al. Software and Algorithms Parallelization. Information Technology Applications 2/2014, Eurokodex, ISSN 1338-6468.

3.
Názov projektu: „The Smoke in the Chimney – An Intelligent Sensor-based TeleCare Solution for Homes“
(„Dym v komíne - inteligentné tele-opatrovateľské riešenie pre domácnosti“)
Názov výzvy: International Visegrad Fund, Joint Research with Taiwan
Poskytovatelia grantu: National Science Council Taiwan
International Visegrad Fund
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Zástupca zodp. riešiteľa: Doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Doba riešenia projektu: 1.9.2013 - 28.12.2015
http://telecalmplus.tmit.bme.hu/
Vybrané publikácie prezentujúce výsledky dosiahnuté na FI PEVŠ pri riešení projektu:

Čechvala T., Farkaš P., Ružický E., Vidács A., Vajda L., Šimek M., Tseng Y., Ren Y.: Snore detection with android OS mobile terminals. In: Current Issues of Science and Research in the Global World: Proceedings of the International Conference on Current Issues of Science and Research in the Global World, Vienna, Austria; 27–28 May 2014. London: Taylor & Francis Group, 2014, p. 241–248, ISBN: 978-1-138-02739-8

Farkaš P., Ružický E. Multi-cloud hosting IoT based big data service platform issues and one heuristic proposal how to possibly approach some of them. In proc Current Issues of Science and Research in the Global World. CRC Press, Taylor & Francis Group, Vienna, 2014, ISBN 978-1-138-02739-8.

4.
Názov projektu:Software and Algorithms Parallelization for 4G Simulation“
(Softvér a algoritmy paralelizácie pre 4G simuláciu“ )
Názov výzvy: Bilaterálna výzva - Slovensko – Portugalsko, SK-PT-0014-12
Poskytovatelia grantu: Agentúra pre podporu vedy a výskumu
Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Zástupca zodp. riešiteľa: Doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Doba riešenia projektu: 14.1.2013-31.12.2014
Vybrané publikácie prezentujúce výsledky dosiahnuté na FI PEVŠ pri riešení projektu:

Páleník, T., Farkaš, P.,Gameiro, A. et al. Utilizing massive parallelism in decoding of modern error-correcting codes for accelerating communication systems simulations, In proc. of Informatics 2013 November 5th – 7th, 2013 in Spišská Nová Ves, Slovakia

Doboš J., Silva, A. et al. Intelligent Interferer in LTE and LTE-A. In proc.of Current Issues of Science and Research in the Global World. CRC Press, Taylor & Francis Group, Vienna, 2014, ISBN 9781138027398.

Doboš J., Silva, A. et al. Acceleration of algorithms used in 4G networks in research and classroom. In proc. of Education, Research and Development 4-8 September 2014 in Elenite, Bulgaria. ISSN 1313-2571

Ružický E., Doboš J., Silva A. et al. Internet of Things. Poster presentation at Researcher’s Night 2014, Sep. 2014, Bratislava, Slovakia.

Ružický E., Doboš J., Silva A. et al. Parallelization and Distribution of 4G Algorithms to WSN. Poster presentation at Researcher’s Night 2014, Sep. 2014, Bratislava, Slovakia.

Doboš J., Gameiro A., et al. Software and Algorithms Parallelization. Information Technology Applications 2/2014, Eurokodex, ISSN 1338-6468.

 
Naspäť hore