Ďalšie poplatky

Poplatok EUR
Poplatok za prijímacie konanie elektronicky aj poštou (Bc., Mgr., Ing., PhD.) 20
Poplatok za platený opravný termín skúšky 50
Poplatok za vystavenie originál indexu – výkaz o štúdiu bezplatne
Poplatok za vystavenie duplikátu indexu – výkaz o štúdiu 20
Poplatok za vystavenie diplomu v Slovenskom jazyku bezplatne
Poplatok za vystavenie vysvedčenia v Slovenskom jazyku bezplatne
Poplatok za vystavenie dodatku k diplomu v Slovenskom jazyku bezplatne
Poplatok za vystavenie odpisu z  diplomu 30
Poplatok za vystavenie odpisu z vysvedčenia 30
Poplatok za vystavenie odpisu z  dodatku k diplomu 30
Poplatok za vystavenie výpisu výsledkov štúdia
potvrdeného študijným oddelením
5
Poplatok za potvrdenie informačného listu predmetu
študijným oddelením
5
Potvrdenie o štúdiu a potvrdenie o absolvovaní štúdia z archívnych dokumentov 20
Spracovanie kópií z archívnych dokumentov (1 kópia) 5
Poplatok za vystavenie diplomu v anglickom jazyku
na požiadanie absolventa
35
Poplatok za vystavenie vysvedčenia v anglickom jazyku
na požiadanie absolventa
35
Poplatok za vystavenie dodatku k diplomu v anglickom jazyku
na požiadanie absolventa
35
Poplatok za vystavenie dokladov o vzdelaní
v anglickom jazyku na požiadanie absolventa
pre študentov zo zahraničia
150
Poplatok za promočný akt pre  študentov PEVŠ 20
Poplatok za podanie žiadosti o uznanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní (1 žiadosť) 35
Poplatok za podanie žiadosti vo veci zníženia alebo odpustenia školného a poplatkov
spojených so štúdiom, vrátenia preplatkov školného a poplatkov vo výške do 100 EUR
- (1 žiadosť)
50

 

Preukazy                                                  EUR
Vystavenie nového preukazu pre prvý ročník (ISIC, EURO26, INTERNÝ): 25
Predĺženie (prolongácia) preukazu pre vyššie ročníky: 15
Poplatok za duplikát preukazu študenta pri poškodení alebo strate: 25


Poplatky za rigorózne, habilitačné a inauguračné konanie EUR
Poplatok za rigorózne konanie pre študentov
zo Slovenskej a Českej republiky
750
Poplatok za rigorózne konanie pre študentov
zo zahraničia (iné štáty ako ČR)
1500
Poplatok za habilitačné konanie 7500
Poplatok za inauguračné konanie 15000
Poplatok za obhajobu doktorskej dizertačnej práce (DrSc.) 7500

 

 

 
Naspäť hore