Kreditový systém štúdia

Štúdium na Fakulte masmédií PEVŠ sa realizuje v kreditovom systéme. Umožňuje hodnotiť záťaž študenta pri plnení študijného programu, podporuje možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničnej univerzite a dáva študentovi možnosť podieľať sa na tvorbe svojho študijného programu.

Štandardom je získanie 60 kreditov (ECTS) za celý akademický rok. Podmienkou zápisu do vyššieho ročníka je získanie minimálne 40 kreditov a maximálne 90 kreditov v akademickom roku štúdia. Na riadne ukončenie štúdia je potrebný celkový počet kreditov:
bakalárske štúdium - 180 kreditov,
magisterské štúdium - 120 kreditov,
doktorandské štúdium - 180 kreditov.

Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní predmetu (kurzu), najčastejšie zložením skúšky. K dispozícii má jeden riadny a jeden opravný termín (skúšobný poplatok sa neuhrádza). Prípadné ďalšie opravné skúšobné termíny môže absolvovať do konca príslušného skúškového obdobia za skúšobný poplatok.
Ak študent neabsolvoval skúšku z povinného predmetu ani v skúšobných termínoch skúškového obdobia nasledujúceho semestra v danom akademickom roku, musí si predmet zapísať znova.

Ak študent neuspel na skúške z povinne voliteľného predmetu, môže si predmet zapísať opätovne alebo vybrať si z ponuky povinne voliteľných predmetov náhradný predmet. 

 

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 

Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám:

 
Naspäť hore