Prečo študovať u nás

Prečo študovať u nás

 

10 + 1 dôvod, prečo sa oplatí študovať na Fakulte masmédií PEVŠ

1. Fakulte masmédií vznikla ako tretia fakulta Paneurópskej vysokej školy, za osem rokov existencie sa jej podarilo vychovať mnohých úspešných mediálnych odborníkov, žurnalistov, pracovníkov marketingových a reklamných agentúr Viacerí známi slovenskí moderátori, redaktori v rozhlase a televízii, hovorcovia či PR pracovníci sú absolventmi fakulty a šíria jej dobré meno doma i v zahraničí.

2. Fakulta masmédií má vyprofilované vzdelávanie porovnateľné s najmodernejšími školami mediálneho a marketingového manažmentu vo svete. Uskutočňuje všetky stupne vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme, má priznané práva na vykonávanie rigorózneho konania, doktorandského štúdia, habilitačného a inauguračného konania. Študijné programy na fakulte sú akreditované v študijnom odbore Masmediálne štúdiá, bakalárske štúdium sa uskutočňuje v študijných programoch Mediálna komunikácia a Dizajn médií, magisterské štúdium v študijných programoch Masmediálna a marketingová komunikácia a Dizajn médií, doktorandské štúdium v študijnom programe Masmediálne štúdiá.

3. Fakulta masmédií je jedinečná vo svojom zameraní – výchove profesionálov s kvalitnými teoretickými a praktickými poznatkami, ktoré môžu kreatívne využiť v printovej, elektronickej, multimediálnej, reklamnej a manažérskej praxi. Vzdelávanie na fakulte sleduje aktuálne trendy moderných informačných technológií mediálneho sveta a pohotovo sa im prispôsobuje.

4. Fakulta masmédií uplatňuje popri klasických formách výučby nové, moderné metódy. Výučba je výrazne orientovaná na prax, k čomu má fakulta vytvorené vynikajúce podmienky – moderné ateliéry a štúdiá s profesionálnou technikov (fotoateliér, rozhlasové, televízne a grafické štúdiá). Študenti majú možnosť rozvíjať svoju kreativitu, nadobudnuté vedomosti si môžu overovať priamo v ateliéroch. Už počas štúdia môžu získať zručnosti potrebné pre kvalitný výkon budúcej profesie a ľahšie uplatnenie sa v mediálnej praxi. Majú možnosť participovať na príprave študentského časopisu Like (najlepší vysokoškolský časopis za rok 2013) a na tvorbe internetového blogu 4mov. Špecifikom dizajnu médií je vyučovanie praktických dizajnérskych predmetov formou ateliérovej tvorby.

5. Fakulta masmédií umožňuje svojim študentom študovať to, čo ich baví. Kreditovým systémom štúdia, v ktorom sú predmety rozdelené na povinné, povinne voliteľné a výberové si každý študent môže z povinne voliteľných a výberových predmetov vybrať také, ktoré ho najviac bavia a v ktorých vidí základ svojej ďalšej špecializácie.

6. Fakulta masmédií dáva možnosť aj súbežného štúdia. To znamená, že šikovný študent môže po skončení prvého ročníka súčasne študovať za zvýhodnených podmienok aj na niektorej z ďalších fakúlt školy a získať tak okrem diplomu v študijnom odbore masmediálne štúdia aj rovnako hodnotný diplom z iného odboru, ktoré ponúkajú fakulty školy. Fakulta vzájomným prepojením štúdia reaguje na výzvy, ktoré prináša súčasná doba, ale aj dohľadná budúcnosť.

7. Fakulta masmédií garantuje kvalitu štúdia nadštandardnými učebnými plánmi a kvalitnými pedagógmi zo Slovenska a zahraničia. Fakulta pravidelne pozýva zahraničné osobnosti a renomovaných odborníkov z praxe a zapája ich do výučby a odborných podujatí. Vysoká technická úroveň Mediálneho centra fakulty vytvára optimálne predpoklady na rozvoj spoločenských aktivít s partnerskými domácimi a zahraničnými univerzitnými inštitúciami, štátnymi inštitúciami a spoločnosťami súkromného sektora. Fakulta využíva úzke medzinárodné kontakty aj pri spolupráci na výskumných projektoch.

8. Fakulta masmédií akcent medzinárodnej orientácie školy najviac napĺňa cez intenzívne zapájanie sa študentov do medzinárodného vzdelávacieho programu Erasmus+, prostredníctvom ktorého môžu semester alebo aj celý akademický rok študovať na partnerských školách.

9. Fakulta masmédií kladie dôraz na štúdium cudzích jazykov, študenti majú povinný predmet Odborná komunikácia v anglickom jazyku. Kvalitná jazyková príprava je pre budúcich pracovníkov médií nevyhnutná a práve dobrá znalosť odborného jazyka pre absolventom znamená výhodu na pracovnom trhu.

10. Fakulta masmédií stavia na kreativite, motivuje najšikovnejších študentov tvoriť a prezentovať svoje práce. Každoročne vyhlasuje študentskú vedeckú odbornú činnosť, v rámci ktorej organizuje Festival tvorby v sekciách filmová tvorba, masmédiá a marketing a doktorandská sekcia. Študenti majú na festivale možnosť prezentovať vedecké štúdie, vedecké a odborné práce a audiovizuálne diela. Podobné súťaže organizuje aj pre budúcich fotografov a dizajnérov.

+ 1 dôvod
Fakulta masmédií
sa stará aj o mimoškolské aktivity svojich študentov, organizuje beánie, imatrikulácie. Študenti sa môžu zapájať do športových aktivít, zúčastňovať sa besied s významnými osobnosťami, podieľať sa na aktivitách Galérie Karola Kállaya, prispievať do školského magazínu Like, byť súčasťou školského rozhlasu, internetovej relácie 4mov alebo pracovať v Študentskom klube, ktorý pripravuje rôzne podujatia pre študentov školy.

 

 

Podaj si prihlášku ešte dnes!

Naspäť

 
Naspäť hore