Zahraniční študenti

Charakteristickým prvkom fakulty sa predpokladá otvorenosť k svetu, najmä vysokým školám a ich predstaviteľom. A to tak v pedagogickej, vedecko-výskumnej sfére, ako aj v organizačnej, publikačnej a celkove koncepčnej sfére, na úrovni pedagogických pracovníkov i na úrovni študentov. Dvojstranná výmena učiteľov, študentov, dlhšie i kratšie študijné pobyty na zahraničných vysokých školách, i pobyty zahraničných učiteľov na fakulte sú evidentne prospešnými aktivitami, pre fakultu, jej učiteľov a študentov.

Potenciálni pedagógovia fakulty prezentujú dobré kontakty s komparatívnymi vysokými školami v USA, Anglicku, Nemecku, Česku, Rusku a pod., ktoré možno upevňovať aj v rámci novej fakulty.

 

Študentom vysokej školy sa môže stať občan SR alebo cudzí štátny príslušník, ktorý preukáže splnenie podmienok na štúdium ustanovených zákonom a splní ďalšie podmienky, prijaté akademickým senátom fakulty na návrh jej dekana.

Cudzinci môžu byť prijatí na štúdium študijných programov uskutočňovaných v slovenskom jazyku na jednotlivých fakultách s podmienkou, že povinne vykonajú prijímaciu skúšku v slovenskom jazyku. Táto podmienka sa netýka občanov Českej republiky a cudzincov, ktorí vykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka, alebo absolvovali bakalárske alebo inžinierske študijné programy v slovenskom jazyku. V prípade organizovania štúdia v cudzom jazyku prijímacie konanie bude vykonané v príslušnom jazyku.

Cudzinci študujú na PEVŠ ako:

  • študenti podľa zákona o vysokých školách a tohto poriadku,
  • na základe vyhlásených medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná,
  • na základe dohôd o spolupráci uzatváraných v zmysle § 6 ods. 1 písm. j) zákona o vysokých školách, najmä v rámci medzinárodných programov, programov Európskej únie pre akademickú mobilitu, ako i bilaterálnych dohôd medzi vysokými školami.

 

UBYTOVANIE

PEVŠ ma k dispozícií vysokoškolský súkromný internát UNINOVA HOSTEL, ktorý bol zrekonštruovaný v roku 2009 a je účelovým zariadením, zabezpečujúcim ubytovanie prednostne vysokoškolských študentov s poslaním:

  • poskytnúť ubytovanie študentom bakalárskeho, magisterského, alebo doktorandského študijného programu,
  • poskytnúť ideálne podmienky pre úspešné samostatné štúdium a odpočinok študentov,
  • podporovať spoločenský a športový život študentov v súlade s etickými zásadami.

Vysokoškolský internát sa nachádza v tichom, príjemnom prostredí. Poskytuje bezproblémové parkovanie vozidiel priamo v areáli internátu. Počas roka, v letných mesiacoch a hlavných prázdnin ponúka UNINOVA HOSTEL aj ubytovacie služby hotelového typu pre širokú verejnosť. Internát s bezbariérovým prístupom má kapacitu 378 lôžok.

 

Ďalšie informácie ktoré by boli pre zahraničných študentov prospešné nájdete

v sekci "užitočné informácie"

 
Naspäť hore