Dizajn médií

Názov študijného programu:

Dizajn médií

Študijný odbor:

3.2.3 Masmediálne štúdiá

Stupeň vysokoškolského štúdia:

II. – magisterské štúdium

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 akademické roky

Počet kreditov potrebných na skončenie štúdia:

120 kreditov

Udeľovaný akademický titul:

magister (Mgr.)

 

Cieľom študijného programu „Dizajn médií“ je pripraviť odborníka, ktorý bude mať adekvátne znalosti z histórie a súčasnosti grafického dizajnu, žánrov súčasnej fotografie, kostýmového výtvarnictva, dejín odievania a módy, scénografie a scénickej architektúry, dejín divadla, dejín hudby, dejín literatúry, vizuálnej komunikácie, dizajnu obrazu, fotografickej tvorby, digitálnych fotografických postprodukčných úprav, televíznej a filmovej štúdiovej tvorby, dramaturgie, jazykovej kultúry a stratégiách súčasného podnikania.

Výučba poslucháčov sa zameriava na osvojenie si potrebných poznatkov a schopnosť ich samostatného odborného a kreatívneho rozvíjania. Dôraz sa pritom kladie na súčasné teoretické a dejinné poznatky a praktické postupy, pričom v teoreticko-dejinných predmetoch sa kladie dôraz na schopnosť ich aplikácie, využitia a rozvoja v dizajnérskej praxi. Absolventi získajú široký rozsah kompetencií, prostredníctvom ktorých budú vedieť nadobudnuté poznatky kreatívne rozvinúť a využiť v dizajne mediálnych produkov a služieb. Štúdium má interdisciplinárny charakter, zameranie predmetov podporuje schopnosť študentov kvalifikovane dizajnérsky spracovávať mediálne informácie, poznatky a znalosti.

Cieľom výučby je schopnosť aplikovať získané poznatky vo všetkých druhoch médií. Získané vedomosti umožňujú absolventom aktívne a tvorivo vstúpiť do dizajnérskych mediálnych procesov v pracovnej pozícii zamestnanca i v pozícii vlastníka špecializovanej dizajnérskej firmy. Dôraz je taktiež kladený na schopnosť poslucháčov flexibilne reagovať na súčasné potreby trhu práce v oblasti dizajnu médií. Absolventi študijného programu Dizajn médií budú schopní v rozličných formách a žánroch grafického, fotografického a audiovizálneho dizajnu spracovávať zadané témy.

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 

 Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám:

Súbory na stiahnutie

 
Naspäť hore