Masmediálna a marketingová komunikácia

Názov študijného programu:

Masmediálna a marketingová komunikácia

Študijný odbor:

3.2.3 Masmediálne štúdiá

Stupeň vysokoškolského štúdia:

II. – magisterské štúdium

Forma štúdia:

denná, externá

Štandardná dĺžka štúdia:

2 akademické roky - denná forma, 3 akademické roky - externá forma

Počet kreditov potrebných na skončenie štúdia:

120 kreditov

Udeľovaný akademický titul:

magister (Mgr.)

Cieľom magisterského štúdia v programe Masmediálna a marketingová komunikácia je príprava odborníkov s hlbokými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktoré im umožnia uplatniť sa v rozhodovacej a riadiacej manažérskej praxi, profesionálne viesť mediálne či marketingové kolektívy a reagovať na najnovšie trendy multimediálnej komunikácie.

Absolvent študijného programu bude poznať teóriu masmediálnej a marketingovej komunikácie, manažérskej a profesijnej etiky, manažmentu médií, sociálnej psychológie, tvorby komunikačných stratégií, mediálneho práva a legislatívy, marketingu médií, public relations, vzťahov s médiami a verejnosťou (PR), poslania reklamy, personálneho manažmentu, výskumu trhu a spotrebiteľského správania. Môže byť odborníkom v rôznych formách marketingu (sociálny, interkultúrny, regionálny, politický, neziskové projekty, organizácie, služby, médiá). Ovláda metódy marketingovej komunikácie (marketing podujatí, podpora predaja, priamy marketing, osobný predaj, výstavy a veľtrhy), komunikáciu s klientom a prezentácie projektov. Odborné znalosti môže uplatniť aj v európskej politike a médiách, medzinárodnej mediálnej legislatíve, vo výskume médií a verejnej mienky. Bude ovládať nové trendy v masmediálnej oblasti (internetová a počítačová technika a grafika, multimédiá), kultúru jazykového prejavu, ekonomiku, základy podnikania a diplomacie. Získa teoretické vedomosti a predpoklady na prípadné doktorandské štúdium.

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 

 Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám:

 
Naspäť hore