O fakulte

Fakulta masmédií Fakulta masmédií je v poradí treťou fakultou Paneurópskej vysokej školy, vznikla v máji 2007 a vzdelávať začala od akademického roku 2007/2008. Fakulta masmédií PEVŠ sa zameriava na výchovu profesionálov s teoretickými a praktickými poznatkami, ktoré dokážu kreatívne využiť v printovej, elektronickej, internetovej, multimediálnej, reklamnej a manažérskej praxi.

 

Vzdelávanie zahŕňa aktuálne trendy nových informačných technológií v mediálnom svete. Fakulta sa výrazne orientuje na prax a študentov vzdelávajú pedagógovia aj významní odborníci z mediálnej, marketingovej a manažérskej praxe, pôsobiaci na Slovensku i v zahraničí (z Rakúska, Ruska, Česka, Nemecka).

Škola má moderné ateliéry a štúdiá s profesionálnou technikou (fotoateliér, rozhlasové a televízne štúdio, strižne). Študenti si v nich overujú praktické zručnosti a rozvíjajú získané vedomosti. Európsky charakter fakulty zvýrazňuje spolupráca so zahraničnými univerzitami, výučba niektorých predmetov v anglickom jazyku aj orientácia kurzov študijných programov na európske reálie. Fakulta masmédií PEVŠ tak vytvorila profil vzdelávania porovnateľný s najmodernejšími školami mediálneho a marketingového manažmentu vo vyspelých krajinách Európskej únie. Fakulta masmédií PEVŠ uskutočňuje všetky tri stupne vysokoškolského štúdia: bakalársky, magisterský a doktorandský v dennej a externej forme.

Študijné programy na Fakulte masmédií PEVŠ sú akreditované v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá. Bakalárske štúdium sa uskutočňuje v študijných programoch Mediálna komunikáciaDizajn médií, magisterské štúdium v študijných programoch: Masmediálna a marketingová komunikáciaDizajn médií, doktorandské štúdium v študijnom programe Masmediálne štúdiá.

S cieľom pripraviť absolventov na zvládnutie náročných požiadaviek praxe fakulta umožňuje prepojenie štúdia masmédií so štúdiom práva, ekonómie a informatiky.

Pár slov dekana

Akademický rok 2016/2017 je pre Fakultu masmédií PEVŠ výnimočný v tom, že je prvým rokom po komplexnej akreditácie. Akreditačná komisia v predchádzajúcom období hodnotila kvalitu...

ďalej...

 
Naspäť hore