Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho štúdia v študijnom odbore 3.2.3. Masmediálne
štúdiá

(1. stupeň)

v študijnom programe Mediálna komunikácia

dokáže identifikovať a kvalifikovane riešiť teoretické a praktické problémy mediálnej, marketingovej a manažérskej sféry. Absolvent študijného programu bude mať adekvátne znalosti z teórie a vývoja médií, z mediálnej politiky, zo systému, typológie a štruktúry médií v Slovenskej republike i v európskom a širšom medzinárodnom kontexte, z metód mediálnej a marketingovej tvorby a žurnalistiky všetkých typov, z práce s verejnosťou, psychológie, sociológie a etiky mediálnej a marketingovej komunikácie, z printovej (tlačovej), fotografickej, agentúrnej, auditívnej (rozhlasovej), audiovizuálnej (televíznej) i multimediálnej tvorby, z vystupovania pred mikrofónom a kamerou, čo mu dáva predpoklady na samostatnú tvorivú činnosť.

Absolvent získa teoretické vedomosti na prijatie na štúdium druhého (magisterského) stupňa.

Uplatnenie absolventa v praxi:

 • v mediálnom a marketingovom prostredí, v mediálnych inštitúciách (agentúrach, vydavateľstvách, redakciách), napríklad pri tvorbe, výrobe a prezentácii komunikátov v pozíciách redaktora, moderátora, spravodajcu a i., v štátnych, neštátnych, neziskových organizáciách, napríklad v pozíciách tlačového tajomníka, tlačového hovorcu a i., v marketingových inštitúciách ako kreatívny pracovník pri tvorbe, výrobe a realizácii propagačných, reklamných a informačných kampaní,
 • riadiaci pracovník alebo člen manažmentu na nižších stupňoch v mediálnych, marketingových a príbuzných inštitúciách s adekvátnymi znalosťami pre čo najširšie uplatnenie.

v študijnom programe Dizajn médií

dokáže aplikovať základné poznatky o technických a technologických postupoch dizajnérskej tvorby v tvorivej práci: od tvorby konceptu, cez návrh až po jeho realizáciu. Bude mať schopnosti samostatne alebo tímovo projektovať dizajn jednoduchšieho technicko-výrobného charakteru v médiách, resp. riešiť redizajn mediálnych produktov a služieb. Absolvent fotografického ateliéru nadobudne teoretické vedomosti a praktické zručnosti v špecifických oblastiach fotografickej tvorby s dôrazom na umeleckú a úžitkovú fotografiu. V graficko-animačnom ateliéri získa absolvent vedomosti o súčasnom dizajne elektronických médií, o 2D a 3D animácií so schopnosťou aplikovať ich vo všetkých druhoch médií.

Absolvent získa teoretické vedomosti na prijatie na štúdium druhého (magisterského) stupňa.

Uplatnenie absolventa v praxi:

 • kreatívny pracovník – špecialista v oblasti dizajnu médií, schopný využívať príslušné postupy v dizajnérskych spoločnostiach, v mediálnych inštitúciách, komunikačných médiách printového, audiovizuálneho a elektronického typu, v propagačných a marketingových útvaroch firiem a spoločností a vo vzdelávacích, kultúrnych, spoločenských a podobných inštitúciách a slobodných povolaniach,
 • kreatívny pracovník – špecialista v oblasti vizuálneho dizajnu v komunikačných médiách všetkých typov a marketingových oddeleniach verejných, politických, hospodárskych, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, v propagačných a marketingových útvaroch firiem a spoločností, v komunikačných agentúrach, dizajnérskych štúdiách či v iných oblastiach propagácie, komunikácie a medializácie vo vzdelávacích a kultúrnych inštitúciách,
 • samostatný dizajnér médií, ktorý zvláda základnú tvorivú, produkčnú a ekonomicko-manažérsku činnosť spojenú s výkonom povolania dizajnér v elektronických, printových médiách, telemédiách a prostriedkoch,
 • manažér na nižšej či strednej úrovni riadenia v mediálnych, marketingových a príbuzných inštitúciách s adekvátnymi znalosťami pre čo najširšie uplatnenie.

Absolvent magisterského štúdia v študijnom odbore 3.2.3. Masmediálne štúdiá

(2. stupeň)

v študijnom programe Masmediálna a marketingová komunikácia

bude mať adekvátne znalosti z teórie masmediálnej a marketingovej komunikácie, z manažérskej, mediálnej a marketingovej etiky, manažmentu médií, sociálnej psychológie, z mediálneho práva a legislatívy, marketingu médií, public relations, z metód mediálnej a reklamnej tvorby, ako aj mediálneho a marketingového výskumu. Bude ovládať európsku a domácu mediálnu politiku, medzinárodnú mediálnu legislatívu, nové trendy v masmediálnej a marketingovej oblasti (internetová a počítačová technika a grafika, multimédiá), kultúru jazykového prejavu, ekonomiku a základy podnikania. Bude rozumieť sociálnej komunikácii, tvorbe komunikačných stratégií, funkciám a poslaniu reklamy, personálnemu manažmentu, výskumu trhu a spotrebiteľskému správaniu. Bude vedieť nadobudnuté poznatky aplikovať v mediálnej aj marketingovej komunikácii tak, aby inštitúcia, ktorú bude zastupovať, komunikovala s verejnosťou čo najefektívnejšie.

Uplatnenie absolventa v praxi:

 • rozhodujúci riadiaci pracovník alebo manažér vo všetkých typoch mediálnych a marketingových inštitúcií (komerčných i nekomerčných), manažér vo všetkých typoch médií, vo výskumných agentúrach, v spoločenských, politických, ekonomických či kultúrnych odvetviach a iných inštitúciách s adekvátnymi znalosťami pre čo najširšie uplatnenie, tvorca masmediálnych a marketingových stratégií i nových masmediálnych a marketingových formátov, špecialista v oblasti public relations i expert na riadenie mediálnomarketingových výskumov,
 • riadiaci manažér špecialista (tvorivý alebo technologicko-výrobný pracovník) v kreatívnych kolektívoch, resp. profesionálne zdatný kreatívny pracovník na všetkých úrovniach masmediálnej a marketingovej činnosti, ako napríklad tvorca autorských i kolektívnych masmediálnych a marketingových produktov, ktorý je schopný kvalifikovane riadiť proces tvorby a umiestňovanie mediálnych produktov na trhu,
 • vďaka získaným teoretickým vedomostiam a praktickým schopnostiam a zručnostiam bude môcť pôsobiť ako expert v národných či medzinárodných podnikoch, inštitúciách a organizáciách Európskej únie, uplatní sa v masmediálnej, marketingovej či manažérskej oblasti komunikáciou v niektorom zo svetových jazykov,
 • môže pokračovať v štúdiu na 3. (doktorandskom) stupni štúdia.

Absolvent doktorandského štúdia v študijnom odbore 3.2.3. Masmediálne štúdiá

(3. stupeň)

V študijnom programe Masmediálne štúdiá

získa poznatky na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v problematike mediálnej a marketingovej komunikácie, dizajnu médií, mediálneho manažmentu na národnej a medzinárodnej úrovni.

Uplatnenie absolventa v praxi:

 • riadiaci pracovník na vyššom stupni riadenia vo všetkých typoch verejnoprávnych i súkromných médií, v mediálnych a marketingových organizáciách,
 • vedecko-výskumný pracovník v oblasti mediálnej komunikácie, marketingovej komunikácie, žurnalistiky,
 • analytický a koncepčný pracovník zaradený na vyššom stupni riadenia v organizačnej štruktúre orgánov legislatívy, výkonných štátnych orgánov v oblasti kultúry, vzdelávania, diplomacie, ale aj v oblasti podnikového marketingu a medzinárodného marketingu,
 • kreatívny, analytický a koncepčný pracovník v oblasti dizajnu médií,
 • vysokoškolský učiteľ v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá.

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 

Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám:

 
Naspäť hore