Rigorózne konanie

Postup pri uchádzaní sa o vykonanie rigoróznej skúšky

Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy (podľa § 53 odsekov 8 a 9 a § 63 odseku 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách) je oprávnená uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijnom odbore 3.2.3. Masmediálne štúdiá. Po ich vykonaní môže udeľovať akademický titul „doktor filozofie“ (PhDr). Pravidlá na vykonanie rigoróznej skúšky ustanovuje Smernica dekana č. 1/2011 o rigoróznom konaní.

Prihlášku na rigorózne konanie podáva absolvent magisterského stupňa štúdia v študijnom odbore 3.2.3. Masmediálne štúdiá, resp. príbuznom študijnom odbore, dekanovi fakulty.

Zoznam tém rigoróznych prác na akademický rok vypisuje a zverejňuje dekan fakulty na webovej stránke fakulty. Uchádzač môže po dohode s predsedom príslušnej komisie predložiť aj vlastnú tému rigoróznej práce.
Rigorózne konanie sa začína voľbou témy rigoróznej práce a podaním prihlášky.

Prihláška na rigoróznu skúšku musí mať písomnú formu, uchádzač v nej uvedie:

a) študijný program/odbor, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie,
b) študijný program, ktorý si zvolil na vykonanie rigoróznej skúšky,
c) názov témy rigoróznej práce.
Súčasťami prihlášky na rigoróznu skúšku sú:
a) overená kópia vysokoškolského diplomu,
b) overená kópia vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške,
c) dodatok k diplomu,
d) zoznam publikovaných prác, ak také uchádzač má,
e) projekt práce v rozsahu cca 3 – 5 strán,
f) životopis.

 

Okrem osobných údajov uchádzača prihláška obsahuje informáciu o študijnom odbore, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie. (Príloha1)

Podávať prihlášky na rigorózne konanie možno priebežne počas roka.
Ak prihláška nespĺňa stanovené požiadavky alebo neobsahuje požadované prílohy, dekan vyzve uchádzača, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. V prípade, že sa tak bez dostatočného zdôvodnenia nestane, je rigorózne konanie ukončené.

Informáciu o kompletnosti prihlášky a odsúhlasení témy rigoróznej práce dostane uchádzač písomne spravidla do jedného mesiaca od prijatia prihlášky.

Dekan uchádzačovi oznámi, dokedy musí predložiť rigoróznu prácu. Vyzve uchádzača, aby do 15-tich dní po doručení rozhodnutia dekana o prijatí uhradil poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania. V prípade neuhradenia poplatku v stanovenej lehote sa rigorózne konanie ukončí.

Prihláška na rigorózne konanie sa zasiela na adresu:
Dekanát Fakulty masmédií PEVŠ
Oddelenie vedy a výskumu  
Tematínska 10
851 05 Bratislava

 
Naspäť hore