Vedecke projekty a granty

Vedecko-výskumná a umelecká činnosť Fakulty masmédií PEVŠ

Vedecko-výskumná a umelecká činnosť zodpovedá dĺžke pôsobenia fakulty a vykazuje vysoko dynamický rozvoj. Vychádza z Plánu dlhodobého rozvoja PEVŠ a Fakulty masmédií v oblasti vedy a výskumu v spoločenských a humanitných vedách, ktorý zodpovedá študijnému odboru 3.2.3 Masmediálne štúdiá. Zámer dlhodobého rozvoja definuje okrem iného hlavné smery vedecko-výskumnej, tvorivej a umeleckej činnosti fakulty do roku 2015.

Medzi hlavné priority v tejto oblasti patrí:

 • analýza postavenia médií v sektore kreatívneho priemyslu a kreatívnej ekonomiky SR v medzinárodnom kontexte, tvorivý charakter mediálneho priemyslu,
 • tvorivé aspekty procesu mediálnej produkcie,
 • osobnosť mediálneho tvorcu,
 • vzťahová a komparatívna analýza tvorivého potenciálu a copingových stratégií mediálneho tvorcu,
 • výskum postavenia médií ako kľúčového nástroja k porozumeniu tvorby diskurzov modernej doby so zameraním na vysoko aktuálne politicko-ekonomické, sociokultúrne aspekty,
 • interpretácia a semiotická analýza nových médií a reklamných foriem v nadväznosti na spoločenské, behaviorálne a kultúrne aspekty publika
  printových, elektronických médií a multimédií,
 • výskum kreatívnej reklamnej stratégie v oblasti apelov, stratégie reklamného sprostredkovania, formátu a prevedenia a na jeho základe definovanie slovenského reklamného štýlu ako odrazu slovenských kultúrnych dimenzií a hodnôt (vrátane porovnania s ČR a vybranými štátmi EU), ako i jeho premietnutia do jednotlivých produktových kategórii a typov médií.

 

Keďže zložitosť riešených úloh je veľká, Fakulta masmédií riešila relatívne samostatné výskumné úlohy:

 1. V1001-IG: Médiá a novinári na Slovensku 2010 - Analýza mediálneho sektora kreatívneho priemyslu. Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Samuel Brečka, PhD.
 2. V1002-IG Výskum kreatívnej reklamnej stratégie. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jaroslav Světlík, PhD.

Do realizácie projektu boli v prípade prvej úlohy zapojení akademickí pracovníci Ústavu masmediálnej komunikácie, v druhom prípade Ústavu marketingovej komunikácie. Prvé výstupy z realizácie týchto úloh boli publikované v roku 2010 vo forme samostatných kapitol v monografii – Kloudová a kol.: Kreativní ekonomika: vybrané ekonomické, právní, masmédiální a Informatizační aspekty (doc. Brečka) a v Kloudová a kol.: Kreativní ekonomika: Trendy, výzvy, příležitosti (doc. Světlík). Súčasne boli ďalšie výstupy (akademickí pracovníci a doktorandi zapojení do projektu) prezentované na medzinárodných konferenciách vo Smoleniciach a v Bratislave.

Najvýznamnejšie výskumné projekty, na ktorých spolupracovala Fakulta masmédií:

• Kulturní aspekty české a evropské reklamy. Výskumný projekt GAČR 402/06/0509 (2006 –2008). Hlavný riešiteľ: doc. Ing. Jaroslav Světlík, PhD. (FP VUT Brno). Spoluriešiteľ: doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. (VŠFS Praha).

• Výzkum uplatnění rozhodujících tržních kompetencí a odstranění možných rozporů v malých a středních podnicích. Výzkumný projekt GAČR 402/06/0297 (2006 – 2008). Hlavný riešiteľ: prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. (ČVUT Praha). Spoluriešitelia: doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. (VŠFS Praha), doc. Ing. Jaroslav Světlík, PhD. (FP VUT Brno).

• Mladý nadaný High Potentials manažér v sociálnom a organizačnom systéme organizácie, VEGA 1/4528/07 (2007 – 2009). Hlavný riešiteľ: prof. PhDr. Teodor Kollárik (FSEV, UK Bratislava). Spoluriešiteľka: doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc.

• Maturant manažér (od r. 2006) Projekt podporovaný Európskym sociálnym fondom. Realizačné pracovisku FSEV UK Bratislava. Vedúca expertného tímu: doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc.

• Vizuálny symbol, podobnosti a odlišnosti vo vizuálne obraznom vyjadrení mládeže. Grand VEGA 1/0158/10 (2008 – 2010). Hlavný riešiteľ: prof. Dr. Božena Šupšáková, PhD. Riešiteľské pracovisko: PdF UK Bratislava.

Najvýznamnejšie výskumné projekty, granty, získané v agentúre MŠ SR, v ktorých Fakulta masmédií vystupuje ako riešiteľské, resp. spoluriešiteľské pracovisko.

 1. Tvorba a implementácia magisterského študijného programu Medzinárodná komunikácia v anglickom a nemeckom jazyku, KEGA MŠ SR 3/6131/08. Riešiteľ: prof. PhDr. Samuel Brečka, CSc.
 2. Comparative European New Media and Elections, Project 23/06/2009, medzinárodný projekt európskych krajín, zúčastňujú sa ho univerzity EU. Koordinátor projektu: University of Groeningen (2009 – 2010). Riešiteľ: Mgr. Branislav Ondrášik, PhD.
 3. Profesionálne prezentačné kompetencie ako jedna z podmienok úspechu pri výkone profesie. Grant KEGA 3/7211/09. Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc. Spoluriešiteľka: PhDr. Zora Hudíková, PhD.
 4. Transformácia akreditovaného študijného programu politológia do svetových jazykov. Grant KEGA 3/7373/09. Riešiteľské pracoviská: TUAD a Fakulta masmédií PEVŠ. Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Rastislav Tóth, CSc.
 5. Kvalitatívna inovácia edukačných programov akcentujúcich etnopedagogické a netradičné prístupy učenia v multikultúrnom priestore. Grant KEGA 3/6289/08. Riešiteľské pracoviská: PdF UK Bratislava a Fakulta masmédií PEVŠ. Zodpovedná riešiteľka: prof. PaeDr. Božena Šupšáková, PhD.
 6. Médiá v kríze a kríza v médiách. Grant APVV SK-PL-0050-09. Riešiteľské pracovisko: Fakulta masmédií PEVŠ. Zodpovedná riešiteľka: prof. PaeDr. Božena Šupšáková, PhD. Spoluriešitelia: Mgr. Branislav Ondrášik, PhD., Mgr. Michal Brat, PhDr. Martin Kasarda, PhD., PhDr. Richard Keklak, PhD., Mgr. Zuzana Komárová, PhD.
 7. Politická komunikácia, marketing a propaganda: využitie moderných prvkov na Slovensku a skúsenosti zo zahraničia. Grant KEGA 1 BVŠP – 4/2011. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Branislav Ondrášik, PhD., Spoluriešitelia: prof. PhDr. Samuel Brečka, CSc., PhDr. Richard Keklak, PhD.
 8. Od persuázie k manipulácii v politickej a masmediálnej komunikácii. Grant VEGA 2/0299/11. Spoluriešiteľ: Mgr. Ivan Sečík, PhD.

Väčšina našich akademických pracovníkov spolupracuje ako zástupca Fakulty masmédií PEVŠ s ďalšími vysokými školami na Slovensku a v Českej republike na rôznych výskumných a tvorivých projektoch týchto škôl (napr. výskumný pobyt na University of Michigan, Ann Argot, USA zameraný na politickú komunikáciu a volebné kampane).

Prehľad o výstupoch vedeckých, umeleckých a tvorivých aktivít

Cieľ stanovený pri založení fakulty, zapojiť všetkých akademických pracovníkov fakulty do výskumných a tvorivých aktivít sa plní. Rovnako je kladený dôraz na čo najväčšie zapojenie interných doktorandov do týchto činností. O tom, že sa táto práca darí a prináša svoje výsledky, okrem iného svedčí i rastúci počet výstupov z týchto aktivít zo strany akademických pracovníkov, ako aj interných doktorandov Fakulty masmédií. Publikačná činnosť je len jeden z výstupov vedeckých a tvorivých aktivít akademických pracovníkov fakulty. O zvyšovaní kvality vedeckých a výskumných aktivít svedčí neustály nárast publikačných výstupov v posledných troch rokoch. Okrem publikačných výstupov došlo k pozoruhodnému nárastu i vo výstupoch umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti.

Zahraničné aktivity v oblasti vedeckej činnosti 2009 – 2013

Strategickým cieľom v tejto oblasti aj naďalej ostáva čo najrýchlejšie vytvorenie podmienok pre vedeckovýskumnú činnosť fakulty. Dôležitým predpokladom naplnenia tohto cieľa je angažovanie všetkých pedagógov s bohatými vedeckovýskumnými skúsenosťami a rozsiahlou publikačnou činnosťou doma i v zahraničí. Teda dosiahnuť stav, aby každý tvorivý zamestnanec fakulty bol zapojený do výskumného projektu ako riešiteľ, resp.
spoluriešiteľ. Rovnako doktorandi v internej i externej forme štúdia.

 • Komparative European New Media and Elections. Project 23/06/09, medzinárodný projekt európskych krajín, zúčastňujú sa ho univerzity EU. koordinátor University of Groeningen.
 • Stretnutie 40 novinárov a štipendistov prestížnej nemeckej Hanns Seidel Stiftung.
 • Event Hanns Seidel Stiftung a Medien Akademie Bayern v Bratislave – stretnutie 40 novinárov a štipendistov prestížnej nemeckej Hanns Seidel Stiftung (Fakulta masmédií PEVŠ bola spoluorganizátorom).
 • Rokovania s Janos Kodolanyi College v Szekesfehervari a Budapešti
 • Dekan Fakulty masmédií PEVŠ sa s prorektorkou PEVŠ zúčastnili na rokovaniach s Janos Kodolanyi College v Szekesfehervari a Budapešti, kde dohodli spoluprácu na eventoch v septembri 2010, rámcovú výskumnú spoluprácu a spoluorganizáciu konferencií.
 • Diskusia o médiách a ich slobode.
 • Festival Pohoda – z finančného grantu Veľvyslanectva Holandského kráľovstva Fakulta masmédií BVŠP zorganizovala v stane Dobrá krajina nadácie Pontis na hudobnom festivale besedu o médiách a ich slobode. (Pohoda je najznámejší a najnavštevovanejší festival tohto druhu na Slovensku – 30 tis. návštevníkov). Na tému Ako slobodné sú slovenské médiá zástupca šéfredaktora denníka Sme Lukáš Fila, Gabriel Šípoš riaditeľ Transparency International Slovensko a bloger Slovak Press Watch, vedúci redaktor týždenníka Trend a šéfredaktor Tomáš Czwitkovics.
 • Špeciálne vydanie mezinárodného časopisu De Scripto vydávaného združením SEEMO a Viedenskou univerzitou. Špeciálne vydanie je venované Slovensku a našej mediálnej situácii, v čísle bude je aj prezentácia PEVŠ a niekoľkých školských projektov. Celkovo ide asi o 17 textov a reportáží.
 • Návšteva americkej federálnej Akreditačnej komisie pre odbor masmediálnych štúdií a žurnalistiky.
 • Fakulta masmédií PEVŠ v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave zorganizovala návštevu americkej federálnej Akreditačnej komisie pre odbor masmediálnych štúdií a žurnalistiky (The Accrediting Council on Education in Journalism and Mass Communications – ACEJMC zúčastní sa aj ARRA), ktorá pre interné potreby fakulty vypracovala zhodnotenie našich mediálnych študijných programov. Podľa hodnotenia šéfa komisie Willa Nortona z University of Mississippi, naša škola dopadla v ich internom hodnotení najlepšie.
 • Výskumný pobyt na University of Michigan
 • Ann Arbor, USA – Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award Program – Political Communication and Campaigning in the 2009 Gubernatorial and Congressional Elections in Michigan, U.S. – Lessons for the Election and Campaign Process in Slovak Republic
 • Prednáška: Center for Political Studies a Weiser Center for Europe and Eurasia/International Center, University of Michigan, Ann Arbor, USA, november 2010, Americanization and Obamazation of Political Communication in Post- Communist Slovakia and Czech Republic.
 • Prednáška Daryla Cagla (2010)
 • Fakulta masmédií PEVŠ a Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Bratislave zorganizovali prednášku Daryla Cagla – karikaturistu MSNBC.com, najsledovanejšieho spravodajského webu v Spojených štátoch. Daryl Cagle začal pracovať ako karikaturista v 90. rokoch a pracoval pre Tribune Media Services, Gannett či Slate.com. Pre MSNBC pracuje od roku 2005. Pred časom vydal svoju ďalšiu zo série knižiek karikatúr a komiksov The Best Political Cartoons of the Year, 2010 Edition.

 

 
Naspäť hore