Študijný program bakalárskeho štúdia

Názov študijného programu:

Právo*

Zamerania:

Realitné právo

Európske právo

Športové právo

Študijný odbor:

3.4.1 Právo

Stupeň vysokoškolského štúdia:

I.- bakalárské štúdium

Forma štúdia:

denná
externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denná: 3 akademické roky
externá: 4 akademické roky

Počet kreditov potrebných na skončenie štúdia:

180

Udeľovaný akademický titul:

Bakalár (Bc.)

* študijný program je možne študovať aj bez zamerania


Cieľom bakalárskeho študijného programu Právo je príprava absolventov na prácu v  súdnictve, aby sa uplatnili ako odborní pracovníci v štátnej správe a  samospráve.

Absolvent má znalosti o dejinách štátu a práva, rímskeho práva, ovláda mechanizmus štátnych orgánov, so zreteľom na uplatňovanie zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci. Zároveň môže vydávať individuálne správne akty v rámci rozhodovacej činnosti verejnej správy podľa správneho poriadku a osobitných predpisov.

Absolventi študijného odboru právo môžu vykonávať podľa dosiahnutého stupňa tieto profesie:


Prvý stupeň (bakalárske štúdium):

- súdny tajomník
- vyšší súdny úradník
- odborný referent – špecialista v štátnej správe
- odborný referent – špecialista v územnej samospráve a vyššom územnom samosprávnom celku.

 

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 

 Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám:

Súbory na stiahnutie

 
Naspäť hore