Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na Fakulte práva PEVŠ, v dennej i externej forme štúdia, je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a úspešné zloženie prijímacej skúšky.

Uchádzač si v stanovenom termíne podá elektronickú prihlášku na vysokoškolské bakalárske štúdium - prvý stupeň.

E-prihláška je evidovaná len v elektronickej podobe, netlačí sa! E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie. 

Uchádzač bude informovaný o stave jeho e-prihlášky prostredníctvom e-mailovej komunikácie:

1. e-mailová správa - o zaregistrovaní e-prihlášky informačným systémom,
2. e-mailová správa - potvrdzujúca prijatie platby - po zaplatení poplatku za prijímacie konanie, 
3. e-mailová správa - o akceptovaní kompletnej e-prihlášky fakultou (túto správu uchádzač musí dostať najneskôr do 14 dní od posledného termínu na podanie prihlášok).

Postup podania e-prihlášky

Požadované prílohy k e-prihláške (životopis a notárom overená fotokópia maturitného vysvedčenia) uchádzač následne pošle spolu s dokladom o zaplatení poplatku za prijímacie konanie na adresu fakulty: Fakulta práva PEVŠ, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava. Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť. 
Ak uchádzač maturuje v tom istom školskom roku, ako vykonáva prijímaciu skúšku, predloží maturitné vysvedčenie najneskôr v deň prijímacej skúšky, vo formulári e-prihlášky uchádzač uvedie, v ktorom jazyku (anglický / nemecký) bude skladať písomný test jazykovej kompetencie.

Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Adresa príjemcu: PEVŠ, n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Číslo účtu a variabilný symbol: zobrazí sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii "Zaplatené"

 Obsah prijímacej skúšky:

  1. písomný test - preukazuje splnenie primeranej úrovne základných logických a myšlienkových operácií. Maximálny možný počet dosiahnutých bodov - 350 b.;
  2. písomný test jazykovej kompetencie (v anglickom alebo nemeckom jazyku). Maximálny možný počet dosiahnutých bodov - 200 b.

Výsledné poradie uchádzačov sa určuje podľa celkového počtu získaných bodov. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan na základe odporúčania prijímacej komisie v súlade s podmienkami stanovenými na prijatie. S výsledkom prijímacej skúšky bude uchádzač oboznámený písomne.
Zoznamy prijatých uchádzačov v dennej aj externej forme štúdia budú zverejnené na webovej stránke fakulty.

 

 

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 
Naspäť hore