PODMIENKY PRIJÍMANIA NA VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM - FAKULTA PRÁVA PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na Fakulte práva PEVŠ, v dennej i externej forme štúdia, je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a splnenie ďalších podmienok prijímacieho konania.

Uchádzač si v stanovenom termíne podá elektronickú prihlášku na vysokoškolské bakalárske štúdium - prvý stupeň. Dekan fakulty môže predĺžiť termín na podávanie prihlášok, resp. určiť ďalší termín na podávanie prihlášok na štúdium a realizovať na to nadväzujúce prijímacie konanie.

Cudzinci môžu byt prijatí na štúdium s podmienkou, preukážu znalosť slovenského jazyka min. na úrovni B2; táto podmienka sa netýka občanov Českej republiky a cudzincov, ktorí vykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka.

NA I. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA PRIJÍMAME :

 

Postup podania e-prihlášky

E-prihláška je evidovaná len v elektronickej podobe, netlačí sa! E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie.

Uchádzač bude informovaný o stave jeho e-prihlášky prostredníctvom e-mailovej komunikácie:

1. e-mailová správa - o zaregistrovaní e-prihlášky informačným systémom,
2. e-mailová správa - potvrdzujúca prijatie platby - po zaplatení poplatku za prijímacie konanie, 
3. e-mailová správa - o akceptovaní kompletnej e-prihlášky fakultou (túto správu uchádzač musí dostať najneskôr do 14 dní od posledného termínu na podanie prihlášok).

Požadované prílohy k e-prihláške: 

  • životopis, vo formulári prihlášky uchádzač uvedie, v ktorom jazyku (anglický/nemecký) bude skladať písomný test jazykovej kompetencie,
  • maturitné vysvedčenie (úradne overená fotokópia; ak uchádzači maturujú v tom istom školskom roku ako vykonávajú prijímaciu skúšku, predložia maturitné vysvedčenie najneskôr v deň prijímacej skúšky), 
  • doklad o zaplatení poplatku za podanie prihlášky -uchádzač následne pošle  na adresu fakulty: Fakulta práva PEVŠ, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava. Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť.  

Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Adresa príjemcu: PEVŠ, n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Číslo účtu a variabilný symbol: zobrazí sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii "Zaplatené"
 

Výsledné poradie uchádzačov sa určuje podľa celkového počtu získaných bodov. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan na základe odporúčania prijímacej komisie v súlade s podmienkami stanovenými na prijatie. S výsledkom prijímacej skúšky bude uchádzač oboznámený písomne.

Zoznamy prijatých uchádzačov v dennej aj externej forme štúdia budú zverejnené na webovej stránke fakulty.

 

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 

 Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám:

 
Naspäť hore