Medzinárodné aktivity

V súvislosti s medzinárodným zameraním fakulty a zameraním jej študijného programu na medzinárodné a európske právo patrí medzi rozhodujúce ciele vysokej školy medzinárodná spolupráca s partnerskými univerzitami v zahraničí. Fakulta práva PEVŠ má od svojho založenia v roku 2004 tendenciu rozširovať medzinárodnú spoluprácu a kontakty so zahraničnými partnermi, a to nielen na úrovni školy, ale aj jej jednotlivých fakúlt. Rozvoj a prehlbovanie zahraničnej spolupráce Fakulty práva PEVŠ s fakultami zahraničných škôl a univerzít má niekoľko medzníkov.

Prvým z nich je predloženie žiadosti o udelenie Európskej univerzitnej charty (EUC), o ktorú PEVŠ (vtedy ešte ako BVŠP – Bratislavská vysoká škola práva) zažiadala začiatkom novembra 2005. ECU bola PEVŠ oficiálne udelená vo februári 2006. EUC dáva zúčastneným stranám možnosť podieľať sa na akademických programoch Európskej únie. V súvislosti s uvedenými zámermi a možnosťami, ktoré sa FP PEVŠ naskytli udelením EUC – došlo k budovaniu úzkej spolupráce PEVŠ so zahraničnými vysokými školami a univerzitami v rámci programov ELPIS a ERASMUS.

Ťažiskovým programom zahraničnej spolupráce FP PEVŠ je spolupráca s vyše 30-timi fakultami partnerských univerzít z viac ako 20 krajín Európy zapojených do programu ELPIS I. PEVŠ je členom v ELPIS I. od novembra 2005. Uvedený program sa zameriava na sprostredkovanie pohľadu, upevnenie a rozšírenie znalostí právneho poriadku jednotlivých európskych krajín – rovnako ako náhľadu na Európske právo ako celok.

Ďalším z podstatných krokov v rámci budovania a rozširovania zahraničných vzťahov FP PEVŠ je uzatváranie bilaterálnych zmlúv s fakultami práva partnerských univerzít v zahraničí a zúčastňujúcich sa na základnom akademickom programe ERASMUS. Zmluvy sa uzatvárajú medzi FP PEVŠ a zahraničnými univerzitami v dvoch ťažiskových oblastiach – mobilita študentov (štúdium) a mobilita učiteľov.

Okrem študijnej mobility sa FP PEVŠ čoraz viac usiluje o presadzovanie tzv. praktickej mobility študentov (stáž). Zmyslom tejto mobility je sprostredkovanie možnosti získania praktických skúseností a znalostí našich poslucháčov v inštitúciách a súkromných spoločnostiach v zahraničí. Často využívanou a vyhľadávanou formou Erasmus mobility je aj mobilita pedagógov, ktorá poskytuje našim pedagogickým pracovníkom príležitosť viesť tematicky úzko špecializované prednášky v zahraničí, priamo sa zúčastňovať na procese výučby a tým sa aktívne zapájať do študijných programov hosťujúcich inštitúcií.

 
Naspäť hore