Prečo študovať u nás

15 DOBRÝCH DÔVODOV, PREČO ŠTUDOVAŤ NA FAKULTE PRÁVA PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY

1. NAJATRAKTÍVNEJŠIA FAKULTA PRÁVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE = SME ŠTVRTÝ ROK PRVÍ – 2011, 2012, 2013, 2014, ČO ZNAMENÁ NAJLEPŠIE UPLATNENIE ABSOLVENTOV NA PRACOVNOM TRHU

Nezávislá Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) zaradila v roku 2011 do zoznamu aj našu Fakultu práva. Od začiatku hodnotenia sme jasným víťazom v kritériu „Atraktivita štúdia“.

Zo správy ARRA, ktorá bola zverejnená v novembri 2014 vyplýva, že FP PEVŠ má za sledované obdobie rokov 2011 – 2013 najnižšiu nezamestnanosť absolventov zo všetkých právnických fakúlt na Slovensku. Fakulta práva PEVŠ má tiež najviac zahraničných študentov (k celkovému počtu študentov) a za ostatné sledované obdobie (rok 2013) to bola práve Fakulta práva PEVŠ, ktorá vyslala najviac svojich denných študentov na študijný pobyt do zahraničia. 

2. NAJVYŠŠÍ POMER VYSOKOKVALIFIKOVANÝCH PEDAGÓGOV V RÁMCI PEDAGOGICKÉHO ZBORU

Od roku 2011 (sledované obdobie: 2011 – 2013, zdroj: ARRA) sa Fakulta práva môže pýšiť tým, že zo všetkých právnických fakúlt na Slovensku má najviac profesor a docentov, čo znamená, že máme najkvalitnejší pedagogický zbor, keď– berieme do úvahy počet docentov a profesorov k celkovému počtu pedagogických zamestnancov. Fakulta práva je dlhodobo na prvom mieste hodnotenia v rámci tohto kritéria.

3. VYSOKÝ PODIEL ZAHRANIČNÝCH PEDAGÓGOV NA CELKOVOM POČTE ZAMESTNANCOV

Na základe našich vnútorných predpisov, až 30%, čo tvorí jednu tretinu našich pedagógov, sú prednášajúci zo zahraničia. Ide pritom o pedagógov z krajín Európskej únie, ale tiež Spojených štátov amerických, Ruskej federácie, Číny a iných krajín. Študentom tak poskytujeme na vysoký stupeň akademickej aj sociálnej diverzity.

4. MIMORIADNY VÝZNAM PRAKTICKEJ VÝUČBY

Na Fakulte práva podporujeme skutočnú prípravu študentov pre budúcu prax. Mimoriadne dbáme o to, aby v pedagogickom zbore fakulty boli zastúpení odborníci z praxe – napr. sudcovia, prokurátori, advokáti, exekútori, ale aj zástupcovia ministerstiev, európskych a medzinárodných inštitúcií a ďalší. Počas bakalárskeho aj magisterského štúdia musia naši študenti absolvovať tzv. „povinnú prax“, keď študijným programom určený časový úsek pracujú a získavajú skúsenosti na jednej zo spolupracujúcich inštitúcií (súdy, prokuratúra, ale napr. aj Policajný zbor a pod.).

5. KLADIEME DÔRAZ NA EURÓPSKE PRÁVO A MEDZINÁRODNÉ PRÁVO

Európske právo a medzinárodné právo sú v súčasnosti bežnou zložkou nášho každodenného života, a to napriek tomu, že si to často ani neuvedomujeme. Vychádzajúc z tejto skutočnosti, poskytujeme na Fakulte práva v rámci výučby nadštandardný priestor práve týmto predmetom. Výučba európskeho práva a medzinárodného práva však nie je realizovaná tak, aby to bolo na úkor prednášok a seminárov z právnych disciplín Slovenskej republiky. Práve naopak, výučba je uskutočňovaná tak, aby sa po ukončení magisterského stupňa mohol náš absolvent plnohodnotne uplatniť v ktoromkoľvek klasickom právnickom povolaní na Slovensku. Vzhľadom na mimoriadny rozsah výučby európskeho práva a medzinárodného práva – má náš absolvent výborný „odrazový mostík“ aj na to, aby sa uplatnil napr. v medzinárodných/nadnárodných advokátskych kanceláriách, alebo v európskych štruktúrach.

6. „PLNÁ“ AKREDITAČNÁ LÍNIA

Na Fakulte práva má možnosť absolvent bakalárskeho štúdia v študijnom odbore „právo“ (Bc.), kontinuálne pokračovať v magisterskom štúdiu (Mgr.) – tiež v študijnom odbore „právo“. Následne má možnosť absolvovať rigorózne konanie (JUDr.) vo viacerých odboroch práva. Taktiež máme akreditáciu na uskutočňovanie doktorandského štúdia – tretieho stupňa vysokoškolského štúdia - po jeho úspešnom ukončení študenti získajú titul PhD. (philosophiae doctor).

7. ŠIROKÁ SIEŤ ZAHRANIČNÝCH PARTNERSKÝCH UNIVERZÍT

Naši študenti môžu počas bakalárskeho aj magisterského štúdia absolvovať časť štúdia v zahraničí. Fakulta práva PEVŠ je zapojená do programu Erasmus+, ale má uzatvorených aj množstvo bilaterálnych zmlúv mimo rámca programu Erasmus+. Študenti tak môžu semester, príp. aj celý akademický rok študovať na viac ako 30-tich partnerských inštitúciách – vrátane tých najprestížnejších univerzít na svete – vo Francúzsku, Taliansku, Spolkovej republike Nemecko, ale tiež napr. v Hong Kongu, či na Právnickej fakulte Štátnej univerzity v St. Peterburgu (Ruská federácia) a na mnohých ďalších prestížnych univerzitách.

8. SÚBEŽNÉ ŠTÚDIUM NA VIACERÝCH NAŠÍCH FAKULTÁCH PEVŠ

Našim študentom poskytujeme možnosť počas obdobia 6 rokov vyštudovať dva študijné odbory, zjednodušene povedané „získať dva diplomy“. Študenti práva majú možnosť za zvýhodnených podmienok, po skončení prvého roku štúdia na Fakulte práva, začať študovať na niektorej z ďalších fakúlt Paneurópskej vysokej školy. Po šiestich rokoch štúdia teda môže náš študent získať okrem magisterského diplomu v študijnom odbore „právo“ aj plnohodnotný diplom napr. z ekonómie, psychológie, informatiky alebo masmediálnych štúdií.

9. FLEXIBILITA ŠTÚDIA – FORMA ŠTÚDIA

Na Fakulte práva PEVŠ si uvedomujeme, že každý študent ma svoj vlastný „príbeh“. Ponúkame preto štúdium v dennej forme, ktoré je určené najmä pre tých uchádzačov, ktorí majú možnosť venovať sa plnohodnotne len štúdiu. Tým uchádzačom, ktorí napr. študujú popri práci alebo z iných dôvodov nemôžu študovať v dennej forme (rodinné povinnosti a pod.), ponúkame externú formu štúdia, ktorá je časovo menej náročná v kontexte obmedzeného rozsahu prezenčnej formy výučby. Okrem toho je na našej fakulte možné študovať aj na základe tzv. individuálneho študijného plánu, ktorý využívajú najmä študenti – vrcholoví športovci, umelci, študenti pracovne pôsobiaci v zahraničí..

10. VYBER SI PREDMETY A ŠTUDUJ TO, ČO ŤA BAVÍ

Naši študenti majú možnosť začať sa nepriamo špecializovať na určitú oblasť práva už od začiatku ich štúdia. Na Fakulte práva uplatňujeme tzv. kreditový systém štúdia, ktorý znamená, že predmety sú rozdelené do troch skupín: povinné, povinne voliteľné a výberové. Povinné predmety musí absolvovať každý študent – bez rozdielu. V rámci povinne voliteľných a výberových predmetov sa však študentom poskytuje možnosť vybrať si z desiatok predmetov tie, ktoré ich bavia, v ktorých vidia potenciál svojho budúceho pôsobenia a pod. Študent si pritom zostavuje nielen podstatnú časť predmetov, ktoré študuje, ale má veľkú flexibilitu aj v rámci tvorby samotného rozvrhu – jeho podstatnú časť si totiž tvorí sám.

11. PRÁVNA KOMUNIKÁCIA V CUDZOM JAZYKU

Uvedomujeme si, že právnik tretieho tisícročia musí kvalifikovane ovládať nielen všeobecný cudzí jazyk, ale aj odborný jazyk. V prípade Fakulty práva PEVŠ majú študenti možnosť vybrať si právnu komunikáciu v anglickom jazyku alebo právnu komunikáciu v nemeckom jazyku, príp. môžu študovať obidva jazyky ak sa tak rozhodnú. Počas bakalárskeho štúdia musí každý študent absolvovať štúdium odborného jazyka, a to v rozsahu 4 semestrov (2 akademické roky), pričom je nesporné, že práve znalosť odborného jazyka poskytuje našim absolventom komparatívnu výhodu na pracovnom trhu v porovnaní s tými, ktorí komunikovať v cudzom jazyku na odbornej úrovni nevedia.

12. FAKULTA A JEJ VYBAVENIE

Sme modernou školou, o čom svedčí aj priestorové vybavenie našej fakulty – moderné učebne a prednáškové miestnosti, dataprojektory, počítače, výborne vybavená knižnica priamo v priestoroch fakulty, ale napr. aj pojednávacia miestnosť (súdna sieň), v ktorej majú študenti možnosť simulovať skutočné súdne konanie; alebo galéria, ktorá dáva študentom možnosť byť v kontakte s kultúrou a umením aj počas štúdia – bez toho, aby museli opustiť jej priestory. Kníhkupectvo priamo v budove školy, ale napr. aj bufet s teplou stravou, ktorý umožní študentom načerpať energiu počas študijného dňa – to všetko je súčasť našich priestorov. Umiestnenie fakulty v širšom centre Bratislavy poskytuje študentom aj rôzne možnosti voľnočasových aktivít a náš vlastný internát (Uninova Hostel), môže byť vhodným riešením ubytovania pre mimobratislavských študentov.

13. ŠIKOVNOSTI A KREATIVITE SA U NÁS MEDZE NEKLADÚ

Študentská vedecká činnosť (ŠVOČ), ale aj podpora a účasť v národných a medzinárodných súťažiach, simulovaných súdnych sporoch, rozhodcovských konaniach a pod., poskytuje našim študentom možnosť konfrontovať svoje schopnosti a zručnosti navzájom – medzi sebou na pôde FP PEVŠ, ale v jednotlivých kolách súťaží napr. aj so študentmi z iných fakúlt zo Slovenska alebo zahraničia. Skutočnosť, že naši študenti sa každoročne umiestňujú na popredných miestach takýchto súťaží doma aj v zahraničí (napr. Washington, DC – USA, Hong Kong, Spolková republika Nemecko a pod.) svedčí o tom, že vzdelanie získané na FP PEVŠ naši študenti vedia zúročiť a budú ho vedieť plnohodnotne použiť aj v praxi.

14. SPOLOČENSKÝ ŽIVOT A MIMOKURIKULÁRNE AKTIVITY

Na našej fakulte pôsobí niekoľko študentských klubov a združení, ktoré „zastrešujú“ spoločenské, ale aj vybrané akademické aktivity. Beánia, imatrikulácie, športové dni a iné akcie poskytujú študentom priestor na to, aby sa navzájom lepšie spoznali a intenzívne spolupracovali v študijných, ale aj spoločenských aktivitách. Neraz sa práve pod hlavičkou týchto aktivít realizovali diskusie našich študentov s významnými zástupcami spoločenského, právnického aj politického života (napr. predsedovia vlád Slovenskej republiky, ministri, veľvyslanci, sudcovia Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR a mnohí ďalší).

15. HĽADÁME RIEŠENIA A SPÔSOBY

Vychádzajúc z toho, že štúdium na vysokej škole môže byť neraz spojené s množstvom nečakaných ťažkostí a problémov, na FP PEVŠ sa od nástupu na štúdium snažíme študentom poskytnúť podporné a asistenčné služby v čo najväčšom rozsahu. Študentov nevnímame ako kódy a štatistické ukazovatele, ale ako súčasť tímu našej akademickej obce. Každý pedagóg FP PEVŠ má počas týždňa, resp. výučbovej časti semestra - aspoň 2x konzultačné hodiny, na ktorých môže študentovi dovysvetliť učivo, ozrejmiť niektoré súvislosti a pod. Cez spolupracujúce inštitúcie poskytujeme študentom priamo v priestoroch fakulty možnosť absolvovať doplnkové vzdelávacie kurzy (napr. doplnková výučba cudzích jazykov a pod.). Zástupcovia študentskej obce radi pomôžu mladším kolegom pri výbere predmetov, ktoré by mali študovať, poradia im, ako sa zorientovať v spleti požiadaviek a noviniek, ktoré na nich čakajú počas vysokoškolského štúdia a pod.

Nepremeškaj jedinečnú príležitosť získať kvalitné vzdelanie, podaj si elektronickú prihlášku. Prečítaj si podmienky prijatia a presný postup na jej vyplnenie.

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 
Naspäť hore