Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho študijného programu právo v študijnom odbore 3. 4. 1 Právo (1.stupeň) dokáže vykonávať prípravné práce v rámci súdnictva a je schopný pracovať ako odborný pracovník v štátnej správe a v samospráve. Absolvent má znalosti o dejinách štátu a práva, rímskeho práva, ovláda problematiku mechanizmu štátnych orgánov, s osobitným zreteľom na uplatňovanie zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci v štáte. Zároveň je spôsobilý vydávať individuálne správne akty v rámci rozhodovacej činnosti verejnej správy podľa správneho poriadku a osobitných predpisov.

Absolventi študijného odboru právo sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa tieto profesie:

 • súdny tajomník,
 • odborný referent – špecialista v štátnej správe,
 • odborný referent – špecialista v územnej samospráve a vyššom územnom samosprávnom celku.

 

Absolvent magisterského študijného programu právo v študijnom odbore 3. 4. 1 Právo (2.stupeň) dokáže vykonávať samostatne náročnejšie práce v oblasti štátnej správy a samosprávy, je schopný pracovať ako čakateľ v justičnej sfére (advokácia, notárstvo a pod.). Absolvent odboru má dobrý prehľad z histórie práva, teórie práva, legislatívnej činnosti, čo vytvára predpoklady pre jeho pôsobenie v legislatívnom procese, či už v rámci Národnej rady SR, vlády SR, ako aj ústredných orgánov štátnej správy. Dokáže metodicky analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe, ovláda poznatky a postupy pri poskytovaní právneho poradenstva.

Absolventi študijného odboru právo sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa tieto profesie:

 • justičný čakateľ,
 • právny čakateľ prokuratúry,
 • advokátsky koncipient,
 • exekútorský koncipient,
 • notársky koncipient,
 • probačný a mediačný úradník,
 • vyšší súdny úradník,
 • asistent prokurátora,
 • odborný pracovník pôsobiaci vo všetkých zložkách verejnej správy,
 • odborný pracovník v podnikateľskej sfére (právne oddelenia obchodných spoločností – banky, poisťovne, priemysel etc.),
 • odborný pracovník v medzinárodných a európskych inštitúciách.

 

Absolvent doktorandského študijného programu (3. stupeň) je spôsobilý vedecky pracovať. Ovláda vedecké metódy výskumu s orientáciou na aktuálne základné i osobitné problémy práva. Je pripravený riešiť vedecké aj interdisciplinárne problémy. Absolvent je spôsobilý svojím osobným vedeckým prínosom formovať ďalší rozvoj príslušného odvetvia práva v celonárodnom, čiastočne i medzinárodnom meradle. Aplikuje získané poznatky v praxi so znalosťou výberu alternatívnych riešení. Vedecký výskum orientuje na základné témy študijného odboru. Úrovňou svojich vedomostí je spôsobilý plniť úlohy vysokoškolského učiteľa vedením seminárov a vybranými prednáškami.

Absolventi študijného odboru právo sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa tieto profesie:

 • vedecký pracovník
 • vysokoškolský učiteľ

 Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám:

 
Naspäť hore