Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho študijného programu právo v študijnom odbore 3. 4. 1 Právo (1.stupeň)

dokáže vykonávať prípravné práce v rámci súdnictva a je schopný pracovať ako odborný pracovník v štátnej správe a v samospráve. Absolvent má znalosti o dejinách štátu a práva, rímskeho práva, ovláda problematiku mechanizmu štátnych orgánov, s osobitným zreteľom na uplatňovanie zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci v štáte. Zároveň je spôsobilý vydávať individuálne správne akty v rámci rozhodovacej činnosti verejnej správy podľa správneho poriadku a osobitných predpisov.

Uplatnenie absolventa v praxi:

• súdny tajomník,
• odborný referent – špecialista v štátnej správe,
• odborný referent – špecialista v územnej samospráve a vyššom územnom samosprávnom celku.

Absolvent magisterského študijného programu právo v študijnom odbore 3. 4. 1 Právo (2.stupeň)

dokáže vykonávať samostatne náročnejšie práce v oblasti štátnej správy a samosprávy, je schopný pracovať ako čakateľ v justičnej sfére (advokácia, notárstvo a pod.). Absolvent odboru má dobrý prehľad z histórie práva, teórie práva, legislatívnej činnosti, čo vytvára predpoklady pre ich pôsobenie v legislatívnom procese, či už v rámci Národnej rady SR, vlády SR, ako aj ústredných orgánov štátnej správy. Dokáže metodicky analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe, ovláda poznatky a postupy pri poskytovaní právneho poradenstva.

Uplatnenie absolventa v praxi:

• justičný čakateľ,
• právny čakateľ prokuratúry,
• advokátsky koncipient,
• exekútorský koncipient,
• notársky koncipient,
• probačný a mediačný úradník,
• vyšší súdny úradník,
• asistent prokurátora,
• odborný pracovník pôsobiaci vo všetkých zložkách verejnej správy,
• odborný pracovník v podnikateľskej sfére (právne oddelenia obchodných spoločností –
banky, poisťovne, priemysel etc.),
• odborný pracovník v medzinárodných a európskych inštitúciách.

Absolvent doktorandského študijného programu (3. stupeň)

je spôsobilý vedecky pracovať. Ovláda vedecké metódy výskumu s orientáciou na aktuálne základné i osobitné problémy práva. Je vedecky pripravený riešiť vedecké aj interdisciplinárne problémy. Absolvent je spôsobilý svojim osobným vedeckým prínosom formovať ďalší rozvoj príslušného odvetvia práva v celonárodnom, čiastočne i medzinárodnom meradle. Aplikuje získané poznatky v praxi so znalosťou výberu alternatívnych riešení. Vedecký výskum orientuje na základné témy študijného odboru. Úrovňou svojich vedomostí je spôsobilý plniť úlohy vysokoškolského učiteľa vedením seminárov a vybranými prednáškami.

Uplatnenie absolventa v praxi:

• vedecký pracovník
• vysokoškolský učiteľ

 

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 

Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám:

 
Naspäť hore