Magisterské štúdium

Chcete študovať na najlepšej právnickej fakulte na Slovensku – Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy? Podľa posledného hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) je práve FP PEVŠ najatraktívnejšia zo všetkých právnických fakúlt na Slovensku s nulovou nezamestnanosťou absolventov.

Magisterská forma štúdia vám ponúka kvalitnú formu vzdelávania s atribútmi vedeckosti, exkluzivity, modernosti, prepojenosti s praxou a medzinárodným rozmerom vzdelania a výskumu. Počas štúdia rozvíjame Vašu osobnú kreativitu, podporujeme hľadanie neštandardných a flexibilných riešení.

Špičkoví, vysokokvalifikovaní domáci a zahraniční pedagógovia a odborníci z praxe Vás pripravia nielen na právnické povolania advokátov, sudcov, prokurátorov, notárov, či exekútorov, ale aj na v súčasnosti žiadané profesie v orgánoch verejnej moci. Vďaka modernej multilingválnej výučbe niektorých predmetov môžete absolvovať časť štúdia v zahraničí, čím sa Vám otvárajú možnosti života a práce v celej Európskej únii i mimo nej. Počas štúdia budete vedení k tomu, aby ste sa vo svojom obore stali nielen kompetentnými odborníkmi so zodpovedajúcimi vedomosťami, ale aj vzdelanci, ktorí majú pozitívny vzťah k tradičným morálnym a civilizačným hodnotám.

Po ukončení štúdia budete mať odborné vedomosti a zručnosti. Dokážete vykonávať náročnejšie práce v  štátnej správe a samospráve, môžete pracovať ako čakatelia v justičnej oblasti (advokácia, notárstvo a pod.). Získate kvalitný právny prehľad, dokážete analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe a zvládnete postupy pri poskytovaní právneho poradenstva. Stane sa z Vás odborník spôsobilý fundovane odpovedať na výzvy súčasného spoločenského vývoja.

Po úspešnom ukončení magisterského štúdia a získania titulu magister v odbore právo môžete ďalej pokračovať na našej fakulte v rigoróznom konaní (doktor práv – JUDr.), doktorandskom štúdiu (philosophiae doctor – PhD.), ale aj v habilitačnom konaní (docent – doc.) a vymenúvacom konaní za vysokoškolského profesora.

Nepremeškaj jedinečnú príležitosť získať kvalitné vzdelanie a podaj si elektronickú prihlášku. Prečítaj si presný postup na jej vyplnenie.

Ak potrebujete viac informácií ohľadne štúdia, obráťte sa priamo na vedenie vedenie fakulty, alebo sa opýtajte na našej stránke na Facebooku.

Po skončení magisterského štúdia môžete pokračovať v doktorandskom štúdiu.  

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 

 
Naspäť hore