O fakulte

Fakulta práva

Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy (ďalej aj ako „fakulta“ alebo „FP“) je dĺžkou svojej existencie najstaršou a prvou z existujúcich fakúlt vysokej školy pôsobiacou od samotného vzniku vysokej školy. V prvom roku existencie školy (2004/2005) bola zároveň jej jedinou fakultou a s vysokou školou splývala v jednom organizačnom celku. Ako samostatná organizačná zložka bola fakulta zriadená v súvislosti s akreditáciou ďalších študijných odborov v rámci vysokej školy, čo viedlo k založeniu nových fakúlt - Fakulty ekonómie a podnikania v júli 2005, Fakulty masmédií v roku 2007, Fakulty informatiky v roku 2008 a Fakulty psychológie v roku 2011.

Medzi rozhodujúce ciele Fakulty práva patrí jej poslanie pôsobiť ako štandardná vysoká škola v oblasti právneho poznania, ako aj rozvíjať a rozširovať ponuku ďalších akreditovaných študijných odborov. Prostriedkom napĺňania tohto cieľa je poskytovanie kvalitných študijných programov vysokoškolského štúdia a adekvátna odborná príprava absolventov týchto študijných programov nielen na tradičné právnické povolania.

Výučba na fakulte sa uskutočňuje bilingválne, resp. multilingválne s akcentom na anglický jazyk, simultánne tlmočenie prednášok do slovenského jazyka zabezpečuje škola iba v I. a II. ročníku bakalárskeho štúdia. K profilácii absolventa, konkurencieschopného v rámci členských štátov EÚ, má prispieť získanie prehĺbených znalostí európskeho a medzinárodného práva. Umožňuje to trvalý kontakt s profesormi právnických fakúlt z členských štátov EÚ, ako aj možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničných právnických fakultách prostredníctvom využívania programov akademických mobilít.

Vážené dámy, vážení páni, kolegyne, kolegovia!

V roku 2004 vznikla Bratislavská vysoká škola práva ako prvá súkromná vysokoškolská inštitúcia poskytujúca vzdelanie v študijnom odbore právo. Obdobie vzniku...

ďalej...

 
Naspäť hore