Rigorózne konanie

Fakulta je na základe priznaných práv oprávnená uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijnom odbore “právo” a po ich vykonaní udeľovať akademický titul “doktor práv” (v skratke “JUDr.”). Bližšie informácie o rigoróznom konaní sú obsiahnuté v Rigoróznom poriadku


Rigorózne konanie sa realizuje v nasledovných špecializáciách študijných predmetov:
• Teória a dejiny štátu a práva.
• Ústavné právo.
• Správne právo.
• Pracovné právo.
• Trestné právo.
• Medzinárodné a európske právo.
• Obchodné právo.
• Občianske právo.

Postup pri odovzdávaní prác

 
Naspäť hore