Poplatky za štúdium

Správna rada PEVŠ stanovuje na každý akademický rok výšku školného v závislosti od preukázateľných nákladov na uskutočnenie študijného programu, v prepočte na jedného študenta.

Rigorózne konanie
Poplatok na akademický rok 2017/2018

Poplatok

EUR

Pre uchádzačov zo SR a CŘ

750

Pre uchádzačov z iných krajín

1500

 

Doplňujúce informácie

  • Školné sa platí v určenom termíne bezhotovostným prevodom na účet vysokej školy alebo poštovou poukážkou. 
  • Poplatky za prevod znáša príkazca, v opačnom prípade sa strhnutý poplatok berie ako nedoplatok školného.
  • Za zaplatené sa školné považuje dňom jeho pripísania na účet školy. 
  • Pokiaľ nie je variabilný symbol (číslo študenta) uvedený správne, platba nie je identifikovateľná a školné sa považuje za neuhradené. 
  • Poplatok je nevratný v prípade, ak študent absolvuje rigorózne konanie neúspešne. 
  • Neuhradenie poplatku v stanovenom termíne je dôvodom pre vylúčenie študenta zo štúdia.

Presné informácie o výške poplatku spojeného so štúdiom:

  • požadovaná výška školného
  • variabilný symbol pre platbu
  • číslo príslušného bankového účtu

nájde študent v informačnom systému UIS v záložke ”Financovanie štúdia“ (Cesta: UIS - Osobná administratíva – Portál študenta – Financovanie štúdia).

Pokiaľ nie je variabilný symbol (číslo študenta) uvedený správne, platba nie je identifikovateľná a školné sa považuje za neuhradené. U študentov prijatých do 1. ročníka sa neuhradené školné považuje za prejavenie nezáujmu o štúdium a miesto bude uvoľnené študentom z 2. kola prijímacích pohovorov. Poplatky za prevod znáša príkazca, v opačnom prípade sa strhnutý poplatok berie ako nedoplatok školného.

Bankové spojenie:

IBAN:  SK36 1100 0000 0026 2011 7102
SWIFT: TATRSKBX
Adresa príjemcu: PEVŠ, n.p., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Banka: Tatrabanka, a.s., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava, Slovenská republika

Poplatok za prijímacie konanie

Poplatok za prijímacie konanie na všetky stupne štúdia, je 20,- EUR

Číslo účtu a variabilný symbol: zobrazí sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii "Zaplatené"

 

 
Naspäť hore