Centrum pre vedu, výskum a projektovú činnosť

Centrum pre vedu, výskum a projektovú činnosť

Centrum vedy, výskumu a projektovej činnosti  je výkonným, administratívnym, koordinačným a metodickým pracoviskom fakulty. Zabezpečuje uskutočňovanie vedecko-výskumných, vedecko-teoretických, vedecko-popularizačných, vedecko-organizačných a ďalších tvorivých aktivít zamestnancov a študentov fakulty a vykonáva ďalšie úlohy vyplývajúce z pokynov dekana. Riaditeľa menuje a odvoláva dekan.

Centrum vedy, výskumu a projektovej činnosti najmä:

 • koordinuje vedu a výskum na fakulte v súlade s Dlhodobým zámerom fakulty/PEVŠ v oblasti vedeckej práce,
 • systematicky sleduje zverejňované grantové výzvy a informuje pracoviská fakulty o podmienkach na ich získanie,
 • metodicky sa podieľa na vypracovávaní projektov výskumných úloh uskutočňovaných zamestnancami fakulty,
 • participuje na organizačnej príprave vedecko-teoretických podujatiach uskutočňovaných fakultou,
 • sleduje včasnosť, úplnosť a správnosť vykazovania publikačných aktivít zamestnancov a doktorandov fakulty,
 • pripravuje podklady a podieľa sa na vypracovaní materiálov hodnotiacich kvalitu tvorivých aktivít zamestnancov fakulty,
 • vedie evidenciu spojenú s uskutočňovaním habilitačných konaní a konaní na vymenúvaní za profesorov,
 • metodicky a organizačne sa podieľa na uskutočňovaní Študentskej vedeckej a odbornej činnosti,
 • zabezpečuje popularizáciu vedeckých aktivít zamestnancov a študentov fakulty,
 • tvorí koncepcie vedeckej činnosti fakulty,
 • uskutočňuje metodické usmerňovanie vedeckej činnosti fakulty a jej kooperáciu s inými domácimi a zahraničnými inštitúciami,
 • zabezpečuje prípravu dokumentov na rokovanie orgánov akademickej samosprávy a Vedeckej rady fakulty za príslušný úsek,
 • uskutočňuje metodické riadenie vedenia evidencie vedeckovýskumných, vedecko-teoretických, vedecko-publikačných a vedecko-výchovných aktivít fakulty,
 • tvorí koncepciu edičnej činnosti,
 • poskytuje a koordinuje obsah podkladov pre akreditáciu, evaluáciu a výročné správy za vedu a výskum,
 • zabezpečuje systematické hodnotenie kvality vedeckých aktivít tvorivých zamestnancov fakulty,
 • v rozsahu určenom dekanom fakulty zabezpečuje a vykonáva úkony na úseku realizácie doktorandského štúdia,
 • predkladá dekanovi návrh na obsadenie a odvolanie z funkcie projektových koordinátorov  v rámci domácej a zahraničnej spolupráce fakulty, resp. projektovej činnosti,
 • plní ďalšie úlohy spojené s vedeckou prácou fakulty podľa pokynov dekana,
 • v spolupráci s oddelením ľudských zdrojov a na základe pokynov dekana koordinuje personálnu prácu na fakulte v otázkach vedy a výskumu.

Kontakt:

Prof. JUDr. Jozef Záhora PhD.,
riaditeľ Centra vedy, výskumu a projektovej činnosti
Fakulta práva, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava, Slovenská republika
Tel:        +421 248 208 865
E-mail: 
Web:    www.paneurouni.com

 

Naspäť

 
Naspäť hore