Kritéria na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a profesor na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy

 
Požiadavky obligatórne
Habilitačné konanie
Vymenúvacie konanie
Poznámky

1.

Vedecká hodnosť

CSc., DrSc.

 

Vedecko-akademická hodnosť alebo akademický titul v odbore v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul, alebo v príbuznom študijnom odbore

PhD.

2.

Vedecko-pedagogický titul v odbore v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul, alebo v príbuznom študijnom odbore

***

Habilitovaný docent

 

3.

Vykonávanie vysokoškolskej pedagogickej činnosti v odbore v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul

Najmenej 5 rokov, z toho najmenej 3 roky od získania vedeckej hodnosti, alebo vzdelania 3. stupňa

Najmenej 10 rokov, z toho najmenej 5 rokov od získania titulu docent

Uchádzač je v pracovnom pomere s vysokou školou, a to najmenej na kratší pracovný čas v rozsahu najmenej
polovice ustanoveného týždenného pracovného času

4.

Riešenie výskumných alebo vývojových projektov v odbore v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul, alebo v príbuznom odbore1

Riešiteľ
1 x

Riešiteľ
2 x

Vylučujú sa projekty, ktorých výsledky neboli zverejnené

5.

Školenie doktorandov v odbore v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul, alebo v príbuznom študijnom odbore

***

Najmenej 3 úspešne vyškolení doktorandi a školenie najmenej 1 doktoranda po absolvovaní dizertačnej skúšky

 

6.

Vysokoškolské učebnice v odbore v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul

Vysokoškolské učebnice,
alebo kapitoly v učebniciach,
alebo skriptách
Spolu
najmenej 6 AH

Najmenej 1
Najmenej
5 AH

 

Autorstvo (spoluautorstvo) skrípt alebo učebných textov v odbore v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul

Najmenej 2
Najmenej
6 AH

7.

Vedecká monografia v odbore v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul

Najmenej
1

Najmenej 5 AH

Najmenej
2

Najmenej8 AHUchádzač o vymenovanie naprofesora predloží v položkách 7 až 9 najmenej tri publikácie v kategórii A

Uchádzač o habilitačné konanie predloží v položkách 7 až 9 najmenej jednu publikáciu v kategórii A

8.

Štúdie (pôvodné vedecké práce)
v domácich recenzovaných časopisoch a zborníkoch v odbore v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul

20
z toho najmenej 4
po získaní vedeckej
hodnosti alebo vzdelania 3. stupňa

40
z toho najmenej 6
po úspešnej
habilitácii

9.

Štúdie (pôvodné vedecké práce)
v zahraničných recenzovaných časopisoch a zborníkoch v odbore v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul

3
z toho najmenej 2
po získaní vedeckej
hodnosti alebo vzdelania 3. stupňa

10
z toho najmenej 3
po úspešnej
habilitácii

10.

Citácie v domácich publikáciách

15
z toho najmenej 3
po získaní vedeckej
hodnosti alebo vzdelania 3. stupňa

40
z toho najmenej 6
po úspešnej
habilitácii

 

11.

Citácie v zahraničných publikáciách

5
z toho najmenej 1
po získaní vedeckej
hodnosti alebo vzdelania 3. stupňa

10
z toho najmenej 3
po úspešnej
habilitácii

 
       

 

Poznámka: Vyžaduje sa splnenie všetkých obligatórnych kritérií. Nahradzovanie požadovaných minimálnych kritérií inými je neprípustné.
Odbory vedy pozri: Smernica MŠ SR č. 27/2006-R z 21. decembra 2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky

Doplňujúce pedagogické, vedecké a ďalšie tvorivé aktivity uchádzača

1.

Vypracovanie študijných programov

2.

Prednášky v rámci doktorandského štúdia

3.

Preukázané vyžiadané príspevky na zahraničných vedecko-teoretických podujatiach

4.

Preukázané vyžiadané príspevky na domácich vedecko-teoretických podujatiach

5.

Prednáškové pobyty na pozvanie zahraničnou ustanovizňou

6.

Odborné články v periodikách

7.

Členstvo v zahraničných redakčných radách vedeckých a odborných časopisov

8.

Členstvo v domácich redakčných radách vedeckých a odborných časopisov

9.

Členstvo v komisiách pre udeľovanie vedecko-pedagogických titulov alebo vedeckých hodností

10.

Členstvo v celoštátnych odborných komisiách

11.

Oponovanie habilitačných prác

12.

Oponovanie doktorandských prác

13.

Vyžiadané posudky na vedecké publikácie kategórie A alebo B

14.

Členstvo v programových výboroch medzinárodných vedecko-teoretických podujatí

15.

Vedenie záverečných prác študentov druhého stupňa

16.

Iné pedagogické a vedecké aktivity

Uchádzač o habilitačné konanie musí vykazovať aktivity najmenej v 4 položkách.
Uchádzač o vymenúvanie na profesora musí vykazovať aktivity najmenej v 8 položkách.

Prerokované VR FP PEVŠ 6. 10. 2014

Schválené VR PEVŠ dňa 16. 12. 2014

 
Naspäť hore