Centrum pozitívnej psychológie

Na Paneurópskej vysokej škole začína svoju činnosť novozaložené Centrum pozitívnej psychológie (CEPOP). Centrum sídli v priestoroch Fakulty psychológie na Tomášikovej 20. Ide o prvú inštitúciu tohto druhu na Slovensku. 

Poslaním Centra pozitívnej psychológie je podporovať vzdelávaciu a vedecko-výskumnú činnosť v oblasti pozitívnej psychológie a rozširovať a aplikovať poznatky pozitívnej psychológie do rôznych oblastí života človeka (škola, práca, rodina, manželstvo, komunita). 

Aktuálne  je predsedom rady vedenia Centra pozitívnej psychológie prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., členovia rady vedenia sú doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. a prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. Riaditeľkou Centra pozitívnej psychológie je doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. 


Kontakt: 

Riaditeľka CEPOP: doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. 

 
Naspäť hore