Akreditované študijné programy

Názov študijného programu:

Školská psychológia

Študijný odbor:

3.1.11. Pedagogická, poradenská a školská psychológia

Stupeň vysokoškolského štúdia:

III. – doktorandské štúdium

Forma štúdia:

denná, externá

Štandardná dĺžka štúdia:

3 akademické roky - denná forma / 4 akademických rokov - externá forma

Počet kreditov potrebných na skončenie štúdia:

180 kreditov

Udeľovaný akademický titul:

Doktor filozofie (PhD.)

Plánované počty prijatých uchádzačov v akademickom roku 2017/2018:

2 pre dennú formu
6 pre externú formu

 

Absolvent programu je spôsobilý samostatne rozvíjať problematiku človeka v jeho spoločenských a inštitucionálnych súvislostiach, dokáže identifikovať, formulovať problémy a nachádzať spôsoby ich riešenia v kontexte súčasných teoretických, metodologických i aplikačných poznatkov. Je profesionálne kompetentný pracovať s vedeckými výskumnými metódami a prinášať originálne postupy, metódy a výsledky.

Absolventi študijného programu Školská psychológia sú zrelými vedeckými pracovníkmi, disponujúci poznatkami o pôsobení v sociálnom systéme a edukácie v širších súvislostiach, a to s ohľadom na psychologickú, vzdelávaciu, ekonomickú a organizačnú stránku národných i nadnárodných spoločenstiev a inštitúcií. Nosné témy jadra znalostí tretieho stupňa vysokoškolského štúdia vychádzajú jednak z národných a jednak z medzinárodných trendov v pedagogickej, školskej a poradenskej psychológie s dôrazom na aktuálne otázky a témy školskej psychológie 21. storočia.

Absolventi doktorandského štúdia v rámci študijného odboru 3.1.11. Pedagogická, poradenská a školská psychológia a študijného programu Školská psychológia sú pripravení riadiť priebeh edukačného procesu na celej biodromálnej dráhe človeka v školách (materských, základných, stredných a vysokých), v školských zariadeniach (CPPP, CŠPP, detských integračných centrách, liečebno-výchovných zariadeniach, nápravno-výchovných a diagnostických zariadeniach, detských domovoch a i.) a v mimoškolských zariadeniach (vo firmách, inštitúciách, organizáciách) štátneho, neštátneho a súkromného sektora v rezortoch školstva, ale aj v iných rezortoch (zdravotníctva, kultúry, výroby a i.) a v rámci neho optimálny rozvoj osobnosti klientov a psychického zdravia účastníkov edukačného procesu a ich pracovnej úspešnosti.

 

Oblasti uplatnenia:

  • v procese edukácie v štátnych a súkromných školách a školských zariadeniach
  • v procese edukácie v mimoškolských štátnych a súkromných zariadeniach, kde pracuje s jednotlivcami, skupinou ľudí a komunitou
  • v oblasti edukačného výskumu
  • v prednáškovej oblasti pedagogickej a školskej psychológie v edukácii na vysokých školách a vzdelávacích zariadeniach
  • v masmédiách v oblasti edukácie, a jej skvalitnenia a optimalizácie
  • ako poradca v medzinárodných pracovných kolektívoch a v nadnárodných štruktúrach
  • ako poradca v oblasti výchovy a vzdelávania a pri výbere a zostavovaní tímu medzinárodného zloženia

 

 

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 

 Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám:

Súbory na stiahnutie

 
Naspäť hore