Podmienky prijatia

Na doktorandské štúdium sa môžu hlásiť absolventi:

 1. druhého stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.) v študijnom odbore Psychológia,
 2. prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku v študijnom odbore Psychológia alebo v príbuznom študijnom odbore,
 3. druhého stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.) v študijnom programe Učiteľstvo akademických predmetov Psychológia + druhý predmet a po absolvovaní akreditovaného magisterského stupňa štúdia v študijnom odbore Psychológia na Fakulte psychológie PEVŠ.

Cieľom doktorandského štúdia je pripraviť študenta na samostatnú, tvorivú vedeckú prácu. Študent v doktorandskom štúdiu získa poznatky založené na súčasnom vedeckom poznaní a sám svojím výskumom prispeje k rozvoju vedeckého poznania vo svojom odbore. Doktorandské štúdium kladie na študenta veľké časové nároky, vyžaduje si vysoké pracovné nasadenie a schopnosť efektívne si organizovať prácu. Po absolvovaní štúdia získa študent titul philosophiae doctor (PhD.)

Témy dizertačných prác,na ktoré sa môže uchádzač hlásiť, budú zverejnené v fakultou. Uchádzač sa môže prihlásiť len na jednu z vypísaných tém, ktorú uvedie v prihláške.
Študijný program je možné študovať v dennej a externej forme. Študent doktorandského štúdia v dennej forme štúdia má povinnosti ako pracovník fakulty. Prácu vykonáva priamo v mieste školy v rozsahu, ktorý nenaruší odovzdanie doktorandskej práce v ustanovenom čase. Študentom v dennej forme doktorandského štúdia sa poskytuje štipendium v zmysle príslušných predpisov.
Externý študent - pracuje na svojom pracovisku, ale dochádza na prednášky a semináre na Fakultu psychológie, prípadne sa zúčastňuje vybraných aktivít Fakulty psychológie.
V každom akademickom roku je doktorand povinný získať predpísaný počet kreditov za výskum, absolvovanie prednášok, publikačnú činnosť a ďalšie aktivity.

Prihlášky

UCHÁDZAČ O ŠTÚDIUM SA PRIHLASUJE VÝLUČNE PODANÍM ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY!
Elektronická prihláška na štúdium FPs PEVŠ (http://is.paneurouni.com/prihlaska/)
Uchádzač potvrdí riadne vyplnenú e-prihlášku. Po úspešnom odoslaní sa uchádzačovi vygeneruje kód, ktorý slúži ako variabilný symbol pri platbe za podanie prihlášky vo výške 20,- €.

Požadované doklady:

 1. profesný životopis – podpísaný,
 2. úradne osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vysokoškolský diplom z magisterského študijného programu, bakalárske diplomy nezasielajte)
 3. úradne osvedčená kópia vysvedčenia alebo osvedčenia o štátnej záverečnej skúške,
 4. úradne osvedčená kópia dodatku k diplomu,
 5. absolvent zahraničnej vysokej školy priloží úradne osvedčenú kópiu rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní, alebo rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní, prípadne nostrifikačnej doložky (magisterské štúdium psychológie absolvované na zahraničnej vysokej škole sa môže uznať na základe písomnej žiadosti uchádzača a kladného rozhodnutia rektora PEVŠ o uznávaní dokladov o vzdelaní, ak z osobitnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné),
 6. absolvent s dodatočne priznaným akademickým titulom „magister“ priloží úradne osvedčenú kópiu potvrdenia o oprávnení používať akademický titul „Mgr.“,
 7. úradne osvedčená kópia rodného listu (osvedčenia o štátnom občianstve),
 8. úradne osvedčená kópia sobášneho listu (pri zmene priezviska na základe sobáša),
 9. súpis svojich publikovaných a nepublikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej činnosti, príp. posudky týchto prác a činností,
 10. projekt dizertačnej práce (odbornú stránku konzultovať so školiteľom, ktorý vypísal tému dizertačnej práce) - podpísaný! projekt musí obsahovať:
 • cieľ, teoretické a metodologické východiská výskumu a riešenia danej témy,
 • zoznam literatúry,
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Uchádzač, ktorý skončí magisterské štúdium v bežnom akademickom roku, zašle potvrdenie o ukončení magisterského štúdia ihneď po vykonaní štátnej skúšky na doleuvedenú adresu. Potvrdenie od lekára sa nevyžaduje. V materiáloch prosím uveďte svoj platný e-mail a telefónne číslo.
Ak žiadate o denné štúdium, ale máte záujem aj o externú formu štúdia, odporúčame uviesť, že máte záujem aj o externé štúdium v prípade, že fakulte nebude pridelený dostatočný počet miest pre denných doktorandov.

Požadované doklady zasielajte na adresu:

 

Fakulta psychológie PEVŠ
Oddelenie vedy
Mgr. Petra Šebeňová
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava 29

 

Uzávierka e-prihlášok: do 15. augusta
Termín prijímacieho konania: september
Poplatok za prijímacie konanie: 20 €

Číslo účtu: 2926860927/1100 Tatra banka, a.s., (vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky)
Variabilný symbol: vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky
Poznámka (správa pre prijímateľa): meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).
Adresa príjemcu:PEVŠ, n. o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

Údaje pre platby zo zahraničia:
IBAN kód: SK55 1100 0000 0029 2686 0927
SWIFT kód: TATRSKBX
Avízo: Meno a variabilný symbol študenta
Ak sa nepoužije správny variabilný symbol, platba nebude spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať.
V prípade, že si uchádzač vyžiada svoju prihlášku späť alebo sa nezúčastní prijímacieho konania, poplatok sa nevracia.
E-prihlášky, ktoré nebudú mať všetky požadované náležitosti, nebude fakulta akceptovať. Na prijímacie konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí pošlú úplné materiály do termínu uzávierky prihlášok.

Prijímacie konanie

Uchádzači s kompletne vyplnenými e-prihláškami a požadovanými dokladmi, budú písomne pozvaní na prijímaciu skúšku.
Obsahom prijímacieho konania je vedecká rozprava o téme dizertačnej práce. Prijímacia komisia vyhodnotí výsledky prijímacích skúšok na neverejnom zasadnutí. Ak boli na jednu tému prihlásení viacerí uchádzači, určia poradie úspešnosti jednotlivých uchádzačov. Prihliada sa aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti a výsledky inej odbornej činnosti.
Výber uchádzačov sa uskutočňuje na základe výsledkov prijímacieho pohovoru pred prijímacou komisiou podľa preukázaných vedomostí uchádzačov zo študijného odboru, ako aj schopnosti objasniť komisii obsah, metódy riešenia a predpokladané výsledky dizertačnej práce.
S výsledkom prijímacieho konania bude uchádzač oboznámený písomne. Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium študijného programu školská psychológia vzniká uchádzačovi právo zapísať sa na štúdium na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy. Podmienkou zápisu je úhrada poplatku za štúdium.

 

Súbory na stiahnutie

Zásady prijímacieho konania Fakulty psychológie pre akademický rok 2017/2018

 
Naspäť hore