Prečo študovať u nás

15 DÔVODOV PREČO ŠTUDOVAŤ NA FAKULTE PSYCHOLÓGIE

SME JEDINÍ!

1. Fakulta psychológie PEVŠ je úplne prvou fakultou psychológie v Slovenskej republike aj v Českej republike.

AKREDITOVANÉ ŠTÚDIUM:

2. Fakulta psychológie je oprávnená vzdelávať v študijnom odbore „PSYCHOLÓGIA“ v bakalárskom (Bc.) a magisterskom (Mgr.) stupni štúdia, so zameraním na Školskú a  pracovnú psychológia, Poradenskú a sociálnu psychológia. Pripravujeme Klinickú psychológiu, čo je v súlade s odporúčaniami Európskej únie psychologických asociácií (EFPA) v Bruseli.

Následne môžu absolventi magisterského stupňa pokračovať v rigoróznom konaní a získať titul PhDr. alebo sa prihlásiť na denné či externé doktorandské štúdium v študijnom odbore 3.1.11 Pedagogická, poradenská a školská psychológia a získať titul PhD (philosophiae doctor).

FLEXIBILITA ŠTÚDIA – Štúdium aj externou formou!

3. Na Fakulte psychológie majú študenti možnosť študovať bakalárske aj magisterské štúdium v dennej a externej forme, ktorú umožňujeme ako jediná fakulta na Slovensku . Denné štúdium je určené najmä pre tých uchádzačov, ktorí majú možnosť venovať sa plnohodnotne len štúdiu. Tým uchádzačom, ktorí študujú popri práci, ponúkame externú formu štúdia, ktorá je časovo menej náročná v kontexte obmedzeného rozsahu kontaktnej formy výučby. Táto forma výučby je vhodná pre tých, ktorí si na školné musia zarobiť a tiež tých, ktorí pracujú v psychologických zariadeniach ako nekvalifikovaná sila (školstvo, personálne agentúry, denné stacionáre, klinické zariadenia).

ŠTUDUJ TO, ČO ŤA BAVÍ!

4. Naši študenti majú možnosť začať sa špecializovať na určitú oblasť psychológie už od začiatku štúdia. Táto možnosť sa uplatňuje prostredníctvom tzv. kreditového systému štúdia, ktorý vo svojej podstate znamená, že predmety sú rozdelené do troch skupín: povinné, povinne voliteľné a výberové. Povinné predmety musí absolvovať každý študent – bez rozdielu. V rámci povinne voliteľných a výberových predmetov sa však študentom poskytuje možnosť vybrať si z ponúkaných predmetov tie, ktoré ich bavia, v ktorých vidia potenciál svojho budúceho pôsobenia a pod.

V ČOM SME JEDINEČNÍ

5. Každý ročník bakalárskeho aj magisterského štúdia má svojho triedneho učiteľa, tzv. mentora. Mentor je sprievodcom študenta počas jeho štúdia, je prvou kontaktnou osobou v prípade otázok, nejasností a problémov. Mentor pomáha študentom plniť si všetky povinnosti a zároveň toto plnenie kontroluje. Dáva pozor na to, aby neboli obmedzené práva jednotlivých študentov, či už zo strany spolužiakov, alebo učiteľov. Úlohou mentora je svojich študentov čo najväčšmi spoznať, pochopiť a podporiť ich osobnostný, študijný a profesijný rozvoj. Mentor tiež pomáha študentom zvládať a riešiť prekážky súvisiace s plnením študijných povinností.

SÚBEŽNÉ ŠTÚDIUM NA VIACERÝCH NAŠICH FAKULTÁCH

6. Našim študentom poskytujeme aj možnosť súbežného štúdia, čo znamená vyštudovať dva študijné odbory, zjednodušene povedané „získať dva diplomy“. Študenti psychológie majú možnosť za zvýhodnených podmienok, po skončení prvého roku štúdia na Fakulte psychológie PEVŠ, začať študovať na niektorej z ďalších fakúlt Paneurópskej vysokej školy a získať okrem magisterského diplomu v študijnom odbore „psychológia“ aj plnohodnotný diplom napr. z ekonómie, práva, informatiky alebo masmediálnych štúdií.

ŠTUDUJ NA ZAHRANIČNÝCH PARTNERSKÝCH UNIVERZITÁCH

7. Sme zapojený aj do programu Erasmus+, takže naši študenti tak môžu semester, príp. aj celý akademický rok študovať na partnerských inštitúciách.

ZAHRANIČNÍ PEDAGÓGOVIA NA FAKULTE PSYCHOLÓGIE

8. Fakulta psychológie PEVŠ má úzke medzinárodné pracovné kontakty so psychológmi z Veľkej Británie, Belgicka, Dánska, Fínska, Španielska, Nemecka, Holandska, Francúzska, Kanady, USA a Japonska. Psychológovia zo zahraničia sú pozývaní na PEVŠ ako prednášatelia, zúčastňujú sa konferencií organizovaných Fakultou psychológie PEVŠ, spolupracujú na výskumných projektoch a sú zakomponovaní ako učitelia a tréneri v akreditovanom vzdelávaní Supervízor pre psychológov v školách a v školských zariadeniach.

U NÁS SA ŠTUDUJE PRAKTICKY, NIELEN TEORETICKY!

9. Fakulta psychológie PEVŠ kladie podstatný dôraz na praktickú prípravu študentov pre budúcu psychologickú prax, a preto sú v pedagogickom zbore fakulty zastúpení aj odborníci - psychológovia z praxe, napr. pracovní psychológovia z firiem a organizácií, školskí a poradenskí psychológovia zo škôl a poradenských zariadení, klinickí psychológovia a psychoterapeuti z poradenských a zdravotníckych zariadení, ale aj iní odborní zamestnanci, napr. špeciálni pedagógovia a logopédi. Počas bakalárskeho aj magisterského štúdia študenti absolvujú „prax“, keď študijným programom určený časový úsek pracujú a získavajú skúsenosti na niektorej zo spolupracujúcich inštitúcií. V súčasnosti má Fakulta psychológie PEVŠ dohody so štátnou základnou školou a súkromnou základnou školou, súkromnou pedagogickou a sociálnou akadémiou, s centrom psychologického poradenstva a prevencie, so súkromným autistickým centrom. Sú to fakultné, cvičné pracoviská, na ktorých si študenti rozvíjajú praktické psychologické zručnosti potrebné pre budúcu prácu s klientmi.

ZAPÁJAME SA DO SPOLOČENSKÉHO DIANIA

10. Fakulta psychológie sa ako prvá vysoká škola na Slovensku aktívne zapojila do kampane proti šikanovaniu v školách, a to práve aktívnym zapájaním študentov do prednášok, diskusií, debát, ako aj preventívnych programov na  bratislavských školách.

DÔRAZ NA CUDZIE JAZYKY

11. Uvedomujeme si, že psychológ tretieho tisícročia musí kvalifikovane ovládať aj cudzí odborný jazyk. V prípade našej fakulty majú študenti povinný predmet Odborná komunikáciu v anglickom jazyku. Počas bakalárskeho štúdia musí každý študent absolvovať štúdium odborného jazyka, a to v rozsahu 4 semestrov (2 akademické roky), pričom práve aj znalosť odborného jazyka poskytuje našim absolventom komparatívnu výhodu na pracovnom trhu v porovnaní s tými, ktorí komunikovať v cudzom jazyku na odbornej úrovni nevedia.

EURÓPSKY DIPLOM PSYCHOLÓGA - EUROPSY

12. Na Fakulte psychológie umožňujeme našim absolventom po jednoročnej praxi v školskom a poradenskom zariadení alebo vo firme pod supervíziou skúseného psychológa - supervízora sa uchádzať o európsky diplom psychológa, tzv. EuroPsy, ktorý im dáva možnosť vycestovať do zahraničia a uchádzať sa o miesto psychológa s plne uznanou kvalifikáciou.

MEDZINÁRODNÉ KONFERENCIE na fakulte

13. Organizujeme každé dva roky medzinárodnú konferenciu zameranú na aktuálne otázky psychológie, ktorej sa zúčastňujú nielen psychológovia zo Slovenska a z Českej republiky, ale aj psychológovia z krajín, s ktorými máme vybudované pevné odborné a priateľské vzťahy. Do organizovania a realizovania konferencie zapájame aj študentov psychológie, ktorí pôsobia ako asistenti, a ktorí sú na konferencii tiež prítomní a získavajú tak nové informácie.

PODPORUJEME ŠIKOVNÝCH ŠTUDENTOV

14. Študentská vedecká činnosť (ŠVOČ) poskytuje študentom psychológie možnosť konfrontovať svoje schopnosti a zručnosti medzi sebou na pôde PEVŠ, alebo na iných vysokých školách na Slovensku.

MIMOŠKOLSKÝ ŽIVOT NA FAKULTE

15. Na PEVŠ pôsobí niekoľko študentských klubov a združení, ktoré „zastrešujú“ spoločenské, ale aj vybrané akademické aktivity. Beánia, imatrikulácie, športové dni a pod. poskytujú priestor na to, aby sa navzájom lepšie spoznali a intenzívne spolupracovali v študijných, ale aj spoločenských aktivitách. Neraz sa práve pod hlavičkou týchto aktivít realizovali diskusie našich študentov s významnými zástupcami spoločenského a politického života (napr. predsedovia vlád Slovenskej republiky, ministri, veľvyslanci, a pod.).

 

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 
Naspäť hore