Ústavy fakulty

Ústav všeobecnej psychológie garantuje a zabezpečuje výučbu nosných predmetov akreditovaného bakalárskeho študijného programu Psychológia v dennej a externej forme štúdia.

Predmety sú zamerané predovšetkým na získavanie základných poznatkov a všeobecnej orientácie v odbore, rozvoj psychologických zručností, získavanie poznatkov z aplikovaných psychologických disciplín, príbuzných disciplín, rozvoj komunikačných zručností a rozvíjanie odbornej komunikácie v anglickom jazyku, ako aj realizáciu odbornej praxe na vybraných psychologických pracoviskách.

Ústav všeobecnej psychológie participuje na vedecko-výskumných aktivitách fakulty, výskumných projektoch a výskumných úlohách zameraných v súčasnosti na multikultúrnu toleranciu v práci psychológov a na mentálne zdravie v školách v rámci medzinárodnej spolupráce s univerzitami v USA a v EÚ. Prostredníctvom Viedenského testovacieho systému SCHUHFRIED GmbHAustria umožňuje využitie najnovších metód psychologickej diagnostiky v rámci výskumných aktivít učiteľov ako aj vyučovacích aktivít študentov. Spolupodieľa sa na vzdelávacích aktivitách pre odbornú a laickú verejnosť formou zapojenia do výučby v Univerzite tretieho veku, uskutočňovaním prednášok, besied, tréningov a výcvikov pre odborníkov z organizácií, škôl a školských zariadení, pre žiakov, študentov a ich rodičov. Ústav informuje verejnosť o aktuálnych problémoch spoločnosti využitím osvetovej práce cez médiá.

Vedúca ústavu
Ústav všeobecnej psychológie
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.

Kancelária č. 0.07-2

Telefón:

+421 2 4820 8867

E-mail:


Profesor
Ústav všeobecnej psychológie
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.

Kancelária č. 1.13

E-mail:

Odborný asistent
Ústav všeobecnej psychológie
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.

Kancelária č. 2.17

Telefón:

+421 2 4820 8863

E-mail:

Odborný asistent
Ústav všeobecnej psychológie
PhDr. Beáta Dvorská, PhD.

Kancelária č. 0.08-1

Telefón:

+421 2 4820 8873

E-mail:

Viac kontaktov

Odborný asistent
Ústav všeobecnej psychológie
Mgr. Denisa Newman, PhD.

Kancelária č. 0.08-1

Telefón:

+421 2 4820 8873

E-mail:

Odborný asistent
Ústav všeobecnej psychológie
Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc.

Kancelária č. 0.07-1

Telefón:

+421 2 4820 8866

E-mail:

 
Ústav školskej a pracovnej psychológie garantuje magisterský program Školská a pracovná psychológa v externej forme štúdia a doktorandské štúdium v študijnom programe Školská psychológia v dennej aj externej forme. Pri príprave psychológov v špecializácii pracovnej a školskej psychológie vychádza zo súčasných medzinárodných trendov a z kooperácie s univerzitami v Manchestri, Amsterdame, Porte a Kodani.

Učebný plán štúdia je výrazne zameraný na prepájanie teórie a praxe v predmetoch pracovná psychológia, školská psychológia, psychodiagnostika detí, mládeže a dospelých,  psychologická metodológia, poradenská a klinická psychológia, psychopatológia, špeciálna pedagogika. V rámci predmetov si študenti rozvíjanú svoje psychologické vedomosti a zručnosti na pracoviskách, s ktorými má fakulta zmluvu o spolupráci (základné a stredné školy, Centrum psychologickej prevencie a poradenstva, Autistické centrum, Liga pre duševné zdravie, firmy a organizácie a i.), kde uskutočňujú preventívne programy, diskusie, prednášky, prieskumy.

Zároveň ústav participuje na vedecko-výskumných aktivitách fakulty v súčasnosti  zameraných na skúmanie psychického zdravia žiakov v základných a stredných  školách v rámci medzinárodnej spolupráce s Californskou univerzitou v USA a Litovskou univerzitou v Litve.

Vedúca ústavu
Ústav školskej a pracovnej psychológie
Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Kancelária č. 0.07-2

Telefón:

+421 2 4820 8867

E-mail:


Docentka
Ústav školskej a pracovnej psychológie
Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

Kancelária č. 1.13

Telefón:

+421 2 4820 8860

E-mail:

Odborná asistentka
Ústav školskej a pracovnej psychológie
PhDr. Henrieta Roľková, PhD.

Kancelária č. 0.08-1

Telefón:

+421 2 4820 8873

E-mail:

Odborná asistentka
Ústav školskej a pracovnej psychológie
PhDr. Desanka Kanderová, PhD

Kancelária č. 2.17

Telefón:

+421 2 4820 8864

E-mail:

 

Ústav klinickej psychológie garantuje magisterský študijný program Psychológia v dennej forme štúdia, ktorý pripravuje absolventov v oblastiach psychologickej špecializácie, predovšetkým v klinickej  psychológii a psychológii zdravia, v organizačnej a pracovnej psychológii a pedagogickej a edukačnej psychológii. Štúdium v tomto programe poskytuje univerzálne psychologické vzdelanie, ktoré absolventom umožňuje ďalšiu profesionálnu orientáciu v akejkoľvek oblasti psychologickej teórie a praxe.

Vyučujúci ústavu zabezpečujú vzdelávanie vo všetkých akreditovaných študijných programoch (Bc., Mgr., PhD.) na našej fakulte. Kurzy majú zameranie na najmä na metodológiu psychológie, štatistiku, klinickú psychológiu a psychológiu zdravia, pozitívnu psychológiu, neuropsychológiu a vývinové poruchy u detí. Zručnosti získavajú študenti aj počas odbornej praxe v zariadeniach, s ktorými má ústav podpísanú zmluvu. Vyučujúci ústavu realizujú vlastné výskumné aktivity vo vybraných oblastiach psychológie. Vybrané kurzy sú prednášané v anglickom jazyku. 

Vedúca ústavu
Ústav klinickej psychológie
Prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

Kancelária č. 0.08-2

Telefón:

+421 2 4820 8868

E-mail:

Profesor
Ústav klinickej psychológie
prof. Walter Renner, Ph.D.

Kancelária č. 0.08-2

Telefón:

+421 2 4820 8868

E-mail:

Docent
Ústav klinickej psychológie
Doc. PhDr. Alojz Ritomský, PhD.

Kancelária č. 0.08-3

Telefón:

+421 2 4820 8869

E-mail:

Viac kontaktov

Asistent
Ústav klinickej psychológie
JUDr. Elena Rozina, LL.M

Kancelária č. 0.07-1

Telefón:

+421 2 4820 8866

E-mail:

Odborná asistentka
Ústav klinickej psychológie
PhDr. Veronika Boleková, PhD.

Kancelária č. 0.08-3

Telefón:

+421 2 4820 8869

E-mail:

 

 

 
Naspäť hore