Magisterské štúdium

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave otvára v akademickom roku 2017/2018 v magisterskom stupni štúdia v študijnom odbore 3.1.9. psychológia študijné programy:

PSYCHOLÓGIA v dennej forme štúdia
ŠKOLSKÁ A PRACOVNÁ PSYCHOLÓGIA v externej forme

Magisterský študijný program Psychológia pripravuje absolventov v oblastiach psychologickej špecializácie, predovšetkým v klinickej a poradenskej psychológii, v pedagogickej a školskej psychológii a v organizačnej a pracovnej psychológii.
Absolvent nadobudne vedomosti aj praktické zručnosti relevantné pre psychologickú prevenciu, diagnostiku, intervenciu a výskum. Štúdium poskytuje univerzálne psychologické vzdelanie, ktoré absolventovi umožňuje uplatnenie na rôznych pozíciách v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti, výchovy a vzdelávania, práce a ľudských zdrojov, vedeckého výskumu a ďalších. Magisterský študijný program Psychológia sa otvára len v dennej forme.

Magisterský študijný program Školská a pracovná psychológia a jeho kurikulum vychádza zo súčasných návrhov Európskej federácie psychologických asociácií EFPA pre prípravu, vzdelávanie a kvalifikáciu psychológov v krajinách Európskej únie, čím sa zaraďuje medzi kvalitné a moderné programy štúdia psychológie. Je doplnený o nový rozmer biodromálnosti. Ide o prípravu a vzdelávanie psychológa fungujúceho v procese edukácie, ktorá prebieha na celej biodromálnej dráhe človeka.
Absolvent sa uplatnia v moderných oblastiach, akými sú kariérne poradenstvo a rozvoj, personálny výber a riadenie, aktivity v organizácii na rôznych úrovniach (zmena, kultúra, atmosféra, spokojnosť, motivácia), marketingový prieskum, výskum a ďalšie vzdelávanie, v manažmente, budovaní a rozvoj tímov, či v procese edukácie v rôznych zariadeniach. Magisterský študijný program Školská a pracovná psychológia sa otvára len v externej forme.

Nepremeškajte jedinečnú príležitosť získať kvalitné vzdelanie a podajte si elektronickú prihlášku. Prečítajte si podmienky prijatia a presný postup na jej vyplnenie.

Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdiav študijnom odbore Psychológia alebo magisterského štúdia v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov v študijnom programe Psychológia v kombinácii s ďalším akademickým/ profesijným/ umeleckým predmetom.

Ak potrebujete viac informácií ohľadne štúdia, obráťte sa na študijné oddelenie: , alebo sa opýtajte na našej stránke na Facebooku.

Po skončení magisterského štúdia môžete pokračovať v dennom alebo externom doktorandskom štúdiu Pedagogická, poradenská a školská psychológia 9.1.11., v študijnom programe Školská psychológia. Absolventi na základe získaného vzdelania 3. stupňa môžu pracovať v akejkoľvek oblasti psychologickej praxe. Predovšetkým však ide o uplatnenie sa v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania v rezorte školstva, ale v neposlednom rade aj v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny, ale tiež aj iných oblastiach, ako napr. ľudské zdroje, humanitárna pomoc, masmédiá a komunikácia, marketing, privátny sektor.

 

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 
Naspäť hore