Školská a pracovná psychológia

Názov študijného programu:

Školská a pracovná psychológia

Študijný odbor:

3.1.9. Psychológia

Stupeň vysokoškolského štúdia:

II. – magisterské štúdium

Forma štúdia:

denná*, externá

Štandardná dĺžka štúdia:

2 akademické roky - denná forma* / 3 akademické roky – externá forma

Počet kreditov potrebných na skončenie štúdia:

120 kreditov

Udeľovaný akademický titul:

magister (Mgr.)

Plánované počty prijatých uchádzačov v akademickom roku 2017/2018: 40 pre externú formu

*V akademickom roku 2017/2018 sa otvára len externá forma štúdia študijného programu Školská a pracovná psychológia.

Magisterský študijný program Školská a pracovná psychológia a jeho kurikulum vychádza zo súčasných návrhov Európskej federácie psychologických asociácií EFPA pre prípravu, vzdelávanie a kvalifikáciu psychológov v krajinách Európskej únie, čím sa zaraďuje medzi kvalitné a moderné programy štúdia psychológie. Je doplnený o nový rozmer „biodromálnosti“. Ide o prípravu a vzdelávanie psychológa fungujúceho v procese edukácie, ktorá prebieha na celej biodromálnej dráhe človeka.

Štúdium je výrazne prepojené na prax a s dôrazom na prípravu „psychológa praktika“. Fakulta psychológie PEVŠ kladie mimoriadny dôraz na spojenie teórie s praxou už počas štúdia. Študenti v rámci vybraných predmetov pracujú priamo v školách, v školských zariadeniach alebo vo firmách a organizáciách. V súčasnosti má Fakulta psychológie PEVŠ uzatvorené dohody so štátnymi a súkromnými základnými a strednými školami, s centrom psychologického poradenstva a prevencie, so súkromným autistickým centrom, a s viacerými organizáciami a firmami. Všetko sú to fakultné, cvičné pracoviská, na ktorých si študenti už počas štúdia rozvíjajú praktické psychologické zručnosti v oblasti diagnostiky, prevencie a intervencie pod supervíziou učiteľov potrebné pre budúcu prácu s klientmi. Týmto Fakulta psychológie PEVŠ zaručuje komplexnú prípravu a kvalitné vzdelávanie psychológov pre prácu s jednotlivcom, skupinou, komunitou a spoločnosťou v školskej, pracovnej a organizačnej psychológie a psychologickej praxi. 

Absolvent programu Školská a pracovná psychológia nadobudne zručnosti relevantné pre prax v špecializovaných psychologických odboroch (pedagogická a školská psychológia, organizačná a pracovná psychológia) a zručnosti relevantné pre psychologickú diagnostiku, intervenciu, prevenciu a psychologický výskum. Absolvent sa môže uplatniť v moderných oblastiach, akými sú kariérne poradenstvo a rozvoj, personálny výber a riadenie, aktivity v organizácii na rôznych úrovniach (zmena, kultúra, atmosféra, spokojnosť, motivácia), marketingový prieskum, výskum a ďalšie vzdelávanie, v manažmente, budovaní a rozvoj tímov, či v procese edukácie v školách a v školských zariadeniach, kde pracuje s deťmi a učiteľmi v oblasti výchovy a vzdelávania, zabezpečuje ich psychické zdravie a optimálny vývin osobnosti, profesijný a kariérový rast, pomáha rozvíjať sociálne vzťahy a riešiť viaceré sociálno-patologické javy v školách.  

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 

 Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám:

Súbory na stiahnutie

 
Naspäť hore