Psychológia

Názov študijného programu:

Psychológia

Študijný odbor:

3.1.9. Psychológia

Stupeň vysokoškolského štúdia:

II. – magisterské štúdium

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 akademické roky

Počet kreditov potrebných na skončenie štúdia:

120 kreditov

Udeľovaný akademický titul:

magister (Mgr.)

Plánované počty prijatých uchádzačov v akademickom roku 2017/2018:

50 pre dennú formu

Magisterský študijný program Psychológia bol akreditovaný v januári 2016 v štandardnej dĺžke štúdia štyri semestre. Je koncipovaný v súlade s opisom študijného odboru Psychológia pre druhý stupeň štúdia (Mgr.). Pripravuje absolventov pre prácu v kľúčových oblastiach psychologickej špecializácie alebo v oblasti výskumu. 

Program sa zameriava najmä na oblasti klinickej psychológie a psychológie zdravia, organizačnej a pracovnej psychológie a školskej a edukačnej psychológie. V každej z týchto troch domén je jeden „nosný“ predmet, na ktorý nadväzuje predmet zameraný na psychologické metódy v danej oblasti. Ich výber v študijnom pláne časovo nekoliduje a poslucháč si môže zvoliť predmety zo všetkých troch domén. 

Niektoré predmety sa vyučujú v anglickom jazyku.

Študijný program je zostavený tak, aby v plnej miere reflektoval požiadavky praxe, vedomosti a zručnosti sa účelne prelínajú ako dve stránky odbornej kompetencie budúceho psychológa. Povinnou súčasťou štúdia je odborná prax na psychologických pracoviskách v rozsahu 80 hodín. 

Absolvent programu Psychológia nadobudne vedomosti aj praktické zručnosti relevantné pre psychologickú prevenciu, diagnostiku, intervenciu a výskum. 

Štúdium poskytuje univerzálne psychologické vzdelanie, ktoré umožňuje voľbu profesie a zamerania v akejkoľvek oblasti psychologickej teórie a praxe. Absolvent bude pripravený na praktickú aj vedecko-výskumnú profesionálnu dráhu a v oboch sférach dokáže uplatňovať etické princípy svojej profesie.

 

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 

 Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám:

 
Naspäť hore