Medzinárodná konferencia: ŠKOLA V KONTEXTE PSYCHOLÓGIE ZDRAVIA A POZITÍVNEJ PSYCHOLÓGIE

 
 

Dátum konania: 29.09.2016

Miesto konania: Aula Magnum, PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava

Organizátor: Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy v spolupráci s Asociáciou školskej psychológie SR a ČR a Slovenskou komorou učiteľov

 

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy v spolupráci

s Asociáciou školskej psychológie SR a ČR a Slovenskou komorou učiteľov

organizuje 3. medzinárodnú vedeckú konferenciu

 

ŠKOLA V KONTEXTE PSYCHOLÓGIE ZDRAVIA A POZITÍVNEJ PSYCHOLÓGIE

 v dňoch 29. – 30. septembra 2016 v priestoroch PEVŠ na Tomášikovej 20, Bratislava.

 


Konferencia sa bude konať pod gesciou prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc., rektora Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a prof. PhDr. Teodora Kollárika, DrSc., dekana Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy, v medzinárodnej spolupráci s Prof. Kevinom Woodsom, Univerzita Manchester, Veľká Británia a ďalšími psychológmi z Európy aj USA reprezentujúcimi svoje krajiny v rámci medzinárodných štruktúr EFPA a ISPA.

 PROGRAM KONFERENCIE

Cieľom konferencie je vyzvať psychológov na postupnú aplikáciu výsledkov psychológie zdravia a pozitívnej psychológie v súčasnej škole a upozorniť na novú rolu školského psychológa ako iniciátora, organizátora a podporovateľa mentálneho zdravia žiakov a učiteľov v školách v intenciách pozitívnej psychológie a psychológie zdravia.
Pri aplikácii pozitívnej psychológie v škole ide o nový pohľad na výchovu a vzdelávanie, na  svet a seba v ňom. Ide tu vlastne o salutogenézu v škole, štúdium a podporu individuálnych zdrojov zdravia, silných stránok žiakov a učiteľov rozvíjaním ich nadania a talentu smerujúcich ku kvalite ich života v škole, a nielen tam. Znamená to predovšetkým hľadanie, odhaľovanie, identifikovanie pozitívnych možností žiaka a učiteľa, a to nielen v rámci ich kognitivizácie, ale aj motivácie, emocionalizácie, socializácie, autoregulácie. Vstup pozitívnej psychológie do školy znamená tiež reorientáciu od riešenia negatívnych javov v školách smerom k rozvíjaniu najlepších kvalít školy ako inštitúcie a ľudí v nej.
Aktívny vstup pozitívnej psychológie do súčasnej školy znamená tiež pozitívnu kooperáciu školského psychológa s mnohými ďalšími odborníkmi (poradenskými a klinickými psychológmi, školskými špeciálnymi pedagógmi, logopédmi, sociálnymi pedagógmi, koordinátormi prevencie, kariérovými poradcami, sociálnymi pracovníkmi, pedopsychiatrami, ale aj právnikmi, mediátormi, lekármi, sociológmi) v rámci multidisciplinárnych tímov, a to vo väčšej miere ako tomu bolo doteraz.
Snahou organizátorov je vytvorenie platformy na výmenu teoretických vedomostí, výsledkov výskumu, praktických skúseností, nápadov, myšlienok, návrhov v oblasti psychológie zdravia a pozitívnej psychológie, ich výskumu a praxe a taktiež ich aplikácie v škole.
Pozývame odborníkov zo psychológie, ale aj odborníkov z príbuzných disciplín k účasti na konferencii a k diskusii na aktuálne témy. Veríme, že konferencia bude nielen zaujímavým, ale aj príjemne stráveným podujatím, a  najmä priestorom na výmenu informácií a inšpirácií.

Hlavné témy konferencie:

1. Pozitívna psychológia a psychológia zdravia v škole v národnom a medzinárodnom kontexte
2. Spolupráca odborníkov pri podpore mentálneho zdravia žiakov a učiteľov
3. Prevencia a preventívne programy pri zabezpečovaní mentálneho zdravia v školách
4. Využitie poznatkov pozitívnej psychológie a psychológie zdravia v multidisciplinárnom kontexte.

V 2-dňovom programe medzinárodnej vedeckej konferencie odznejú príspevky pozvaných odborníkov zo zahraničia a zo Slovenska. Na konferencii vystúpia:

  • špičkoví odborníci z krajín Európskej únie a USA, ide predovšetkým o členov Medzinárodnej asociácie školskej psychológie ISPA, členov Európskej federácie psychologických asociácií EFPA, členov Európskeho vzdelávacieho centra pre školských psychológov ESPTC a pracovníkov vysokých škôl, vzdelávacích centier, poradní a škôl,
  • renomovaní slovenskí a českí psychológovia a pedagógovia, pracovníci tých vysokých škôl, fakúlt, výskumných ústavov, spoločenských organizácií, asociácií, ktorí sa svojimi aktivitami spolupodieľajú na podpore zdravia v školách, experti v oblasti pedagogiky, sociológie, sociálnej práce, ale aj pracovníci regionálneho zdravotníctva či odborníci zapojení do prípravy legislatívy so zakomponovaním školského psychológa a jeho pomoci pri podpore zdravia detí a učiteľov v školách využitím aj princípov pozitívnej psychológie, 
  • odborníci z praxe škôl a školských zariadení podieľajúci sa na aplikovaní psychologických poznatkov do svojej každodennej práce so žiakmi, učiteľmi, rodičmi a inými odborníkmi
  • zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Asociácie školskej psychológie Slovenskej a Českej republiky, Slovenskej psychologickej spoločnosti, Slovenskej komory psychológov, Slovenskej komory učiteľov, Úradu verejného zdravotníctva SR a Centra pozitívnej psychológie pri PEVŠ.                                                                                         

Ďalšie informácie o konferencii nájdete na: www.paneuroconference.sk                                                                                                                          

 

Sponzor konferencie:

 
Naspäť hore