Odborný seminár: Úloha pregramotnosti v materskej škole a ako ju rozvíjať

 
 

Dátum konania: 20.09.2016

Miesto konania: Aula Magnum, Fakulta psychológie PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava

Organizátor: Fakulta psychológie PEVŠ v spolupráci s Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity

 

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy

v spolupráci s Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity

vás pozýva na odborný seminár


Úloha pregramotnosti v materskej škole a ako ju rozvíjať

Prednášajúce:

Doc. PhDr. O. Zápotočná, PhD. a Doc. PaedDr. Z. Petrová, PhD. (spoluautorky nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy) a Prof. PhDr. Marína Mikulajová, PhD., Mgr. O. Tokárová, PhD. a PaedDr. Z. Sümegiová (autorky metodiky na rozvíjanie pregramotnosti u detí predškolského veku)

Program seminára:

09.00 – 10.15 Otvorenie, prednáška k vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia v novom ŠVP 
10.15 – 10.45 Prestávka a neformálna diskusia
10.45 – 12.00 Prezentácia a videoukážky k metodike rozvíjania pregramotnosti a diskusia.

Myšlienka seminára vznikla z potreby ponúknuť pedagogickým pracovníkom v oblasti predprimárneho vzdelávania súhrnnú informáciu „z prvej ruky“ o novej koncepcii rozvíjania pregramotnosti, ktorá vstupuje do platnosti. 
Prvá časť seminára je zameraná na objasnenie základných myšlienok konceptu pregramotnosti, ako je definovaný v oblasti Jazyk a komunikácia v novom ŠVP. Druhá časť sa venuje metóde rozvíjania predpokladov pre čítanie a písanie, ktorej efektivita je založená na vedeckých aj klinických dôkazoch. Jej využitie v praxi bude stručne predstavené na videách. Metóda má odporúčaciu doložku MŠVVŠ SR ako didaktická pomôcka pre oblasť predprimárneho vzdelávania.

Záujemcovia o účasť sa vopred zaregistrujú na mailovej adrese:

Účasť na seminári je bezplatná.

 
Naspäť hore